ශ්‍රද්ධා බලය පුද්ගලයන්ට අමා මහ නිවනට මග පාදා දෙන්නට තරම් පුදුම බලයක් ශක්‌තියක්‌ දරන බව දන්නේද...? දුර්මුඛ නොවී නියම ශ්‍රද්ධාව ඔබ තුළත් ඇති කර ගතහොත් නිසැකයෙන්ම ඔබ පියවරෙන් පියවර ගමන් කරන්නේ නිවන් සුව දෙසට ම බව අමතක නො කළ යුතුය. කවර බලවේගයකින්වත් ඔබේ ගමන් මඟ වෙනස්‌ කරන්නටද පිළිවන්කමක්‌ නැත.

දහම් නුවන සෑම දෙනාටම පහල වේවා !

උතුම් ම මොහොත


ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිස්‌සේ ධම්මික හිමි

නමෝතස්‌ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස...
''ලාභා වො භික්‌ඛවෙ, සුලද්ධං වො භික්‌ඛවෙ, ඛණො වො පටිලද්ධො බ්‍රහ්මචරියවාසාය''
''මහණෙනි, නුඹලාට ලාභයෙකි. මහණෙනි නුඹලාට යහපත් ලැබීමකි. බඹසර විසුමට සුදුසු අවස්‌ථාව නුඹලා විසින් ලබන ලද්දේය''.

ඉහත සඳහන් කරනු ලැබුවේ අංගුත්තර නිකායේ සලායතන වර්ගයේ වේදනා සංයුත්තයට අයත් ඛණ සූත්‍රයෙහි අඩංගු ආරම්භක ධර්ම කොට්‌ඨාසයයි. මහාකාරුණික භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශිත මේ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවෙන් අපි උතුම්වූ ම මොහොත දැන ආර්ය මාර්ගය අරමුණු කරගත් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් බවට පත්වෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ පැහැදිලි කොට දේශනා කරති. මහණෙනි, මා විසින් ස්‌පර්හ ආයතන සය නම් නිරයෝ දක්‌නා ලදහ. ඒ නිරයේ ඇසින් යම්කිසි රූපයක්‌ දකී නම් අයහපත් රූපයක්‌ම දකී. යහපත් රූපයක්‌ නොදකී. අකමැති රූපයක්‌ම දකී. කැමැති රූපයක්‌ නොදකී. අමනාප රූපයක්‌ම දකී. මනාප රූපයක්‌ නොදකී.

කනින් යම්කිසි ශබ්දයක්‌ අසා නම් අයහපත් ශබ්දයක්‌ම අසයි. යහපත් ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. අකැමැති ශබ්දයක්‌ම අසයි. කැමැති ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. අමනාප ශබ්දයක්‌ම අසයි. මනාප ශබ්දයක්‌ නොඅසයි.

නාසයෙන් යම් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබනවා නම් අයහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. යහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. අකමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. කැමති ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. අමනාප ආඝ්‍රහණයක්‌ ලබයි. මනාප ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි.

දිවෙන් යම්කිසි රසයක්‌ විඳිනවා නම් අයහපත් රසයක්‌ම විඳියි. කැමැති රසයක්‌ නොවිඳියි. අකැමැති රසයක්‌ම විඳියි. කැමැති රසයක්‌ නොවිඳියි. අමනාප 

රසයක්‌ම විඳියි. මනාප රසයක්‌ නොවිඳියි.

කයින් යම්කිසි පහසක්‌ ලබනවා නම් අයහපත් පහසක්‌ම ලබයි. යහපත් පහසක්‌ නොලබයි. අකැමැති පහසක්‌ම ලබයි. කැමැති පහසක්‌ නොලබයි. අමනාප පහසක්‌ම ලබයි. මනාප පහසක්‌ නොලබයි.

සිතින් යම් සිතුවිල්ලක්‌ දනී නම් අයහපත් සිතුවිල්ලක්‌ දනී. යහපත් 

සිත-විල්ලක්‌ නොදනී. අකැමැති සිතුවිල්ලක්‌ම දනී. කැමැති සිතුවිල්ලක්‌ නොදනී. අමනාප සිතුවිල්ලක්‌ම දනී. මනාප සිතුවිල්ලක්‌ නොදනී.

මෙහි ඇති ධර්ම විවරණය අප පරීක්‌ෂාකොට බලමු. මෙහි දක්‌වා ඇති නිරයන් නම් ස්‌පර්ශ ආයතන හයයි. ඇලීම්, ගැටීම්, රැස්‌කිරීම් නම්වූ කෙළෙස්‌ මාර්ගය සකස්‌ වන්නේ මෙසේය. ඇස නිදසුනක්‌ ගත්විට, 'චක්‌ඛුංච පටිච්ච රූපේච උප්පඡ්ජති චක්‌ඛු විඤ්ඤාණං, තිණීණං සංගති ඵස්‌සෝ, ඵස්‌ස පච්චයා වේදනා, වේදනා පච්චයා තණ්‌හා''. 

'ඇසෙහි රූපය පහළවීමෙන් චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය උපදියි. රූපය චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය නම්වූ තුනෙහි එකතුවීමෙන් ස්‌පර්ශය සකස්‌වෙයි. ස්‌පර්ශයෙන් සැප,දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ නම් වූ වේදනා පහළ වෙයි. වේදනාවෙන් තෘෂ්ණාව හටගනියි. මෙහිදී ඵස්‌ස නම්වූ ස්‌පර්ශය සැප හෝ දුක්‌ වූ හෝ මධ්‍යස්‌ථ නම් විඳීම තීරණය කරයි. එකම ආරම්මණයකට නමුත් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක්‌ විසින් ස්‌පර්ශයෙන් ලබාදෙන්නාවූ විඳීම විවිධ විය හැකිය. එම ආරම්මණයට එක්‌ පුද්ගලයෙක්‌ විසින් ස්‌පර්ශයක්‌ ලබන්නා වූ විඳීම සැපක්‌ විය හැකිය. අනෙක්‌ පුද්ගලයාට එම අරමුණම ස්‌පර්ශයෙන් ලබාදෙන්නේ දුකක්‌ විය හැකිය. අනෙක්‌ පුද්ගලයාට එම ආරම්මණය දුකක්‌ හෝ සැපක්‌ නොවන මධ්‍යස්‌ථ හෙවත් අදුක්‌ඛම සුඛ විඳීමක්‌ විය හැකිය.

ඇස පමණක්‌ පැවැති පමණින් රාගාදී කෙලෙස්‌ හටගන්නේ නැත. රූපයක්‌ පැවැති පමණින්ම කෙළෙස්‌ හටගන්නේ නැත. එමෙන්ම විඤ්ඤාණයට ද කෙළෙස්‌ හටගන්නට නම් ඇස ආදී ඉන්ද්‍රියයන් ඔස්‌සේ රූප, ශබ්ද ආදී ආරම්මණයන් අවශ්‍ය වන්නේය. මෙම තුනම එකතුවීමෙන් ස්‌පර්ශය සකස්‌ වෙයි. මෙහිදී වස්‌තු තුනක පටිච්ච සමුප්පන්න බව හෙවත් ඔවුනොවුන්ට උපකාරවීමෙන් සකස්‌වූ ස්‌වභාවයම ස්‌පර්ශ වෙයි. ස්‌පර්ශය විසින් සැප, දුක හෝ මධ්‍යස්‌ථ විඳීමක්‌ බවට එම ආරම්මණය පත්කරයි. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්‌ඨබ්බ නම් පඤ්ච ආරම්මණයන්හි රාග, දොaස තිබුණේ නැත. අභාවිත සිත විසින් එම ආරම්මණය රාගනිස්‌සිතකර ගත්තේය. දොaස සිත විසින් එම ආරම්මණය දොaස නිස්‌සිත කරගත්තේය. මෝහ සිත විසින් එම ආරම්මණය මෝහ නිස්‌සිත කරගත්තේය. එය එසේ වූයේ කවර හේතුවක්‌ නිසාද? පරමාර්ථ ධර්මය නුවනින් මෙනෙහි නොකළ බැවිනි. විදර්ශනාව සිතට පුරුදු පුහුණු නොකළ බැවිනි. එනම් සියලු සංඛත සංඛාර වස්‌තු- අනිච්ච, දුක්‌ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්‌ෂණ ධර්මයට යටත් කොට සම්මසනය නොකිරීමයි මෙහිදී ධර්ම කරුණාව අනුව, ඇස අනිත්‍යයි රූපය අනිත්‍යයි. චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි. ඇස, රූපය, චකඛු විඤ්ඤාණය නම්වූ තුනෙහි එකතුවීමෙන් හටගන්නා වූ ස්‌පර්ශය ද අනිත්‍යයි. ස්‌පර්ශයෙන් හටගන්නා වූ සැප, දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ නම් වූ ත්‍රිවිධ වේදනාවෝ අනිත්‍යයි. දුක්‌ඛයි. අනාත්මයි. 

මෙය පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ නම් ධාතු වශයෙන් බැලිය හැකිය. රූප, වේදනා,සඤ්ඤා,සංඛාර, විඤ්ඤාණ වශයෙන් ස්‌කන්ධ පඤ්චකය ගෙන බැලිය හැකිය. ඇස, කන, නාසය දිව, ශරීරය, මන ආදී ආයතන වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. චක්‌ඛු සම්ඵස්‌සජා, සෝත සම්ඵස්‌සජා, ඝාණ සම්ඵස්‌සජා, ජිව්හා සම්ඵස්‌සජා, කාය සම්ඵස්‌සජා, මනෝ සම්ඵස්‌සජා වශයෙන් බැලිය හැකිය. සැප, දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ විඳීම් වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. රූප තණ්‌හා, ශබ්ද තණ්‌හා, ගන්ධ තණ්‌හා, රස තණ්‌හා, ඵොට්‌ඨබ්භ තණ්‌හා, ධම්ම (සිතුවිලි) තණ්‌හා වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. අවසානයේ සමස්‌තයක්‌ වශයෙන් නාම රූප ධර්ම සහ සංඛත සංඛාර ලෙස අනිච්ච, දුක්‌ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්‌ෂණ ධර්මයට යටත්කොට බැලිය හැකිය. මෙසේ මෙනෙහි කිරීම නිසා අනිච්චානුපස්‌සනාව, විරාගානුපස්‌සනාව, නිරෝධානුපස්‌සනාව, පටිනිස්‌සග්ගානුපස්‌සනාව සකස්‌වීම අවශ්‍යයි. එසේ නොවූ විට රාග, දොaස, මෝහ සමගින් ආරම්මණ උපාදාන කර ගැනීමට යොමුවීමෙන් රූපය අයහපත්ම වෙයි. යහපත් නොවෙයි. රූපය අකැමැති වෙයි. කැමැති නොවෙයි. රූපය අමනාපම වෙයි. මනාප නොවෙයි. කයින් අසන ශබ්දයක්‌ නාසයෙන් ලබන ආඝ්‍රණයත්, දිවෙන් ලබන රසයත්, කයින් ලබන ස්‌පර්ශයත්, මනසින් ලබන සිතුවිලිත් අයහපත්ම වෙයි. යහපත් නොවෙයි. අකමැති වෙයි. කැමැති නොවෙයි. අමනාප වෙයි. මනාප නොවෙයි. මේ සය ආකාරයක ස්‌පර්ශ ආයතන නම්වූ නිරයේ කතාවයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කරති. නුඹලාට ලාභයකි. බඹසර විසුමට නුඹලා විසින් සුදුසු අවස්‌ථාව ලබන ලද්දේය. මා විසින් සය ආකාරයක ස්‌පර්ශ ආයතන නම් සුගති දක්‌නා ලදහ. ඒ සුගතියේ ඇසින් යම් රූපයක්‌ දකිනවා නම් යහපත්ම රූපයක්‌ම දකී. අයහපත් රූපයක්‌ නොදකී. කැමැති රූපයක්‌ම දකී. අකමැති රූපයක්‌ නොදකී. මනාප රූපයක්‌ම දකී. අමනාප රූපයක්‌ නොදකී.

කණින් යම් ශබ්දයක්‌ අසා නම් යහපත් ශබ්දයක්‌ම අසයි. අයහපත් ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. කැමැති ශබ්දයක්‌ අසයි. අකැමැති ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. මනාප ශබ්දයක්‌ අසයි. අමනාප ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. නාසයෙන් යම් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි නම් යහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ම ලබයි. අයහපත් ආඝ්‍රහණයක්‌ නොලබයි. කැමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. අකමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. මනාන ආඝ්‍රාණයක්‌ම ලබයි. අමනාප ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. දිවෙන් යම් රසයක්‌ ලබයි නම් යහපත්වූ රසයක්‌ම ලබයි. අයහපත්වූ රසයක්‌ නොලබයි. කැමැති රසයක්‌ම ලබයි. අකමැති රසයක්‌ නොලබයි. මනාප රූපයක්‌ම ලබයි. අමනාප රූපයක්‌ නොලබයි. යම් ස්‌පර්ශයක්‌ ලබන්නේ නම් යහපත් වූ ස්‌පර්ශයක්‌ම ලබයි. අයහපත් ස්‌පර්ශයක්‌ නොලබයි. කැමැති පහසක්‌ ලබයි. අමනාප පහසක්‌ නොලබයි. යම් අරමුණක්‌ ලබන්නේ නම් යහපත් සිතුවිල්ලක්‌ම දනියි. අයහපත් සිතුවිල්ලක්‌ නොදනියි. මනාප සිතුවිල්ලක්‌ම දනියි. අමනාප සිතුවිල්ලක්‌ නොදනියි. ඉහත පළමු ධර්ම විවරණයේදී සඳහන් කළ අයුරින් විදසුන් නුවණින් ධාතු ස්‌කන්ධ, ආයතන සම්මනය කරන්නේ සය ආකාරයක ඵස්‌සායතනයන්ද සුගතියක්‌ සේ සකස්‌ වෙයි. විදසුන් නුවණින් නොවී ලෞකික නුවණින්ම උපදානයට හසුවීමෙන් සය ආකාරයක ඵස්‌සායතන දුගතියක්‌ සේ සකස්‌ විය හැකිය. ලැබුණු උතුම් මොහොතින් ලාභයක්‌ සේ සිතා බඹසර හැසිරීමෙන් නිර්වාණාවබෝධය පිණිස ප්‍රධන් වීර්ය වඩමු.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

පන්සිල් යනු පරමාදර්ශී සමාජයක ප්‍රඥප්ති

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ 
සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය 
ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි

" පන්සිල් තිබෙන්නේ ලෝකයටම බලපානු ලබන තෝරාගත් වැරැදි පහක් නොකර සිටීමට පොරෙන්දු වීම හෙවත් වැළකී සිටීමයි. එම වැරැදි පහ නොකර සිටීමට අප පන්සිල් තුළ පොරොන්දු වෙයි. තර්කානුකූලව සිතා බලන විට වැරැද්ක් නොකර සිටි විට වැරැද්දක් නොකළා මිස, හොඳක් කළා වෙන්නේ නැහැ. වරදක් නොකර සිටීමයි, යහපතක් කිරීමයි, දෙකක් මිස එකක් වන්නේ නැහැ."
ලොව ජීවත් වූ විශිෂ්ටතම චින්තකයා නම් ගෞතම ගෝත්‍රයේ ඔක්කාක රජ පරපුරේ ශාක්‍ය වංශයේ උපන් සිද්ධාර්ථ නමින් ගිහිකල හඳුන්වනු ලැබූ විශිෂ්ටතම මිනිසා වූ අප ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේගේ දේශනා බොහොම දිග වුවද,උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශන ඉතාම කෙටියි. ප්‍රකාශන කෙතරම් කෙටිද , යත් බොහෝ දෙනා විසින් අගය කරනු ලබන යම් යම් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශයන්හි ස්වභාවයම තථාගතයන් වහන්සේගේ ස්වභාවයම වෙයි. වචන දෙක තුනකින් විශාල ගැඹුරු අර්ථයක් දේශනා කරනු ලැබ ඇත.
ඒ පිළිබඳව අටුවා ටීකා ටිප්පනි ගැටපද සන්න ව්‍යාඛ්‍යාන ලියවී තිබෙන අතර වර්තමානය තුළ ද එම කෙටි වාක්‍ය විග්‍රහ කෙරෙයි.උප්පාද වයධම්මිනෝ යන ප්‍රකාශය වැදගත් ප්‍රකාශයක් වෙයි. අනිච්චාවත සංඛාරා යන ගාථාව අප විසින් තරමක අවභාවිතයෙහි යොදවන ගාථාවක් වෙයි. අනිච්චාවත සංඛාරා යන ගාථාව අප සංස්කෘතික වශයෙන් සිතා සිටිනු ලබන්නේ මළ ගෙවල් තුළ භාවිත කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කරන ගාථාවක් ලෙසයි.
අප බුද්ධ වන්දනා කරන විට, දෙවියන්ට පින් දෙන විට, බෝධිවන්දනා කරන විට ,භාවිත කරන ගාථා වගේ මෙම ගාථාවත් මළගෙදරකදී පමණක් භාවිත කරන ගාථාවක් බවට සිතාගෙන සිටී. මළ ගෙදරකදී බැනරයක ලිවීමට තිබෙන ගාථාවක් ලෙස අනිච්චාවත සංඛාරා ගාථා පාඨය අප හඳුනා ගෙන සිටියත් එය එසේ නොවිය යුතුයි. එය ලෝකයෙහි පරම සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනු ලබන ප්‍රකාශයන්ගෙන් සමන්විත වෙයි. එකිනෙකට පැහැදිලි ලෙස වෙන්කර ගත හැකි වාක්‍ය හතරක් මෙම ගාථාවෙහි ඇතුළත් වෙයි. අනිච්චා වත සංඛාරා යනු එක වාක්‍යය වෙයි. උප්පාද වයධම්මිනෝ එය සම්බන්ධ නොවන එක වාක්‍යයක් වෙයි. උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්තී. යනු දෙකටම සම්බන්ධ නොමැති තුන්වෙනි වාක්‍යයක් වෙයි. තේසං රූප සමෝ සුඛෝ යනු හතර වන වාක්‍ය වෙයි.පෙර සඳහන් කළ පරිදි ප්‍රකාශ හතරක් වෙයි. එක එක වාක්‍ය පිළිබඳව විශාල ගැඹුරු අර්ථ විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කළ හැකියි.මෙම ගාථාව බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නොවෙයි. මෙම ගාථාව දේශනා කරනු ලබන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ පරිනිිර්වාණ අවස්ථාව තුළ මිස බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නොවෙයි.එය දීඝ නිකායෙහි පරිනිර්වාණ සූත්‍රයෙහි සඳහන් වෙයි. එම ගාථාව අපගේ ජීවිත තුළට නිවන කැන්දාගෙන එන ගාථාවක් වෙයි. වර්තමානය තුළ ද නිවන නොදැකිය හැක්කක් නොවෙයි. ලංකාවේ අවසාන මහ රහතන් වහන්සේ මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ බව අප වැරැදි අදහසක සිටී. ලංකාවේ අවසාන මහරහතන් වහන්සේ මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ බවට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කර නැත. එම කාරණය මිහිඳු හාමුදුරුවන් ද, සංඝමිත්තා මහ රහත්තෙරණියද දේශනා කර නැත. අඩුම වශයෙන් මලියදේව මහරහතන් වහන්සේවත් එසේ දේශනා කර නැත. එසේ දේශනා කර තිබුණා නම්, වර්තමානය තුළ කාටවත් නිවන් දැකිය හැකි බව පිළිගැනීමට නොහැකී. අවසාන මහරහතන් වහන්සේත් බිහිවෙලා අවසන් නම්, තවදුරටත් රහතන් වහන්සේ නමක් බිහිවන්නේ කෙසේද? අවසානයාගෙන් පසුව තවදුරටත් කෙනෙකු සිටිය නොහැකිය. එම ප්‍රකාශය පිළිගනු ලැබුව හොත් වර්තමානය තුළ නිවන් සාක්ෂාත් කරගත නොහැකිය. අවසාන මහරහතන් වහන්සේ මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ බවට පිළිගන්නවා නමි,නිවන අකාලිකවුත් සැමදාම නිවන් දැකිය හැකි බවට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ තර්කය වලංගුවන්නේ නැත.එම නිසා වර්තමානයටත් නිවන් දැකිය හැකිය. එම නිවන් දැකීම සඳහා මෙවැනි කුඩා වාක්‍යයක් ප්‍රමාණවත් වෙයි. නිවන පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය , පන්සිල් පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය,බුදුපියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය , යන සියල්ලම නිවැරැදිම නැහැ. අප සිතාගෙන සිටින තරම් පන්සිල් සරලම නැහැ. පන්සිල් සමාදන් වූවිට පින්සිදු වෙනවා නම්, පන්සිල් ආරක්ෂා කළ විට වන්නේ කුමක්ද? පන්සිල් තිබෙන්නේ ලෝකයටම බලපානු ලබන තෝරාගත් වැරැදි පහක් නොකර සිටීමට පොරෙන්දු වීම හෙවත් වැළකී සිටීමයි. එම වැරැදි පහ නොකර සිටීමට අප පන්සිල් තුළ පොරොන්දු වෙයි. තර්කානුකූලව සිතා බලන විට වැරැද්දක් නොකර සිටි විට වැරැද්දක් නොකළා මිස, හොඳක් කළා වෙන්නේ නැහැ. වරදක් නොකර සිටීමයි, යහපතක් කිරීමයි, දෙකක් මිස එකක් වන්නේ නැහැ.
පාණාතිපාතා ෙවිරමණී ශික්ෂා පදය සම්පූර්ණ වීමට සත්ත්ව ඝාතනයන් නොකර සිටීම පමණක් ප්‍රමාණවත් බවට අප සිතා සිටී. සත්ත්ව ඝාතනය කළහොත් පව් නොකළොත් පින්ද? දන් දුන්නොත් පින් නම් නොදුන්නොත් පව්ද?දන් දුන්නොත් පින් නොදුන්නොත් පව් නොවෙයි. ක්‍රියාව නැති විට ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ.සිල් පද පහම කැඩුවොත් පව් නොකැඩුවත් පව්නොවෙයි. රකිනවා යනු නොකැඩීමයි. සිල් රැකීම තුළ පින් සිදුවෙනවා නොවෙයි,පව්සිදු වෙන්නේ නැහැ.එක්තරා වර්ෂයක් තුළ එම වසරෙහි යම් කිසි පන්තියක සිටින දරුවෙක් වැරැදි ක්‍රියාවක් නොකළා නම්, එම දරුවා යහපත් දරුවෙකුද? අයහපත් දරුවෙකුද?අයහපත් ක්‍රියාවන්ම පමණක් කරනු ලබන දරුවෙකු සිටිනවා යැයි සිතුවහොත් ඔහුට සෘණ දැමිය යුතුයි. පසු වසර දෙක තුළදීම එම ළමයා වැරැදි කරනවා නම්,ඔහුට දැමිය යුත්තේ සෘණ වුවත් ඊළඟ වසරේදි ඔහු නිවැරැදිව යහපත් ක්‍රියාවන් කළා නම්, ඔහුට දැමිය යුත්තේ ඔහු අයහපත් නැති දරුවෙක් ලෙසයි. නරක නැති වෙලා පමණක් මදී. හොඳවීමත් අවශ්‍යයි. එම නිසා සැම අවස්ථාවකම නෙගටිව් සහ පොසිටිව් යන කාරණා දෙකක් පවතී.
සොරකම් කිරීමෙන් පව් සිදුවෙයි. සොරකම් නොකර සිටීමෙන් පව් සිදුවන්නේ නැහැ. සොරකම් කිරීම යනු අන්සතු යමක් තමා සතු කරගැනීමයි. තමාසතු යමක් අනෙකා සතු කිරීම යන කාරණා දෙකටම පාරිභාෂිත වචන දෙකක් ඇත. අනෙකා සතු දෙයක් වෙයි නම් , එය තමා සතු කරගැනීම සොරකම්කිරීම වෙයි. තමා සතු යමක් අනෙකා සතුකිරීම දානය වෙයි. සීලයෙහි කොටස් දෙකක් තිබෙන බව පැහැදිලි වෙයි.අනෙකා සතු යමක් තමා සතු නොකර සිටිය යුතුවා සේම තමා සතු යමක් බවට පත්කිරීම කළ යුතු අතර එය තුළ වත් සහ සිල් පිරෙයි. වත්තංන පරිපූරෙන්තූ සීලංන පරිපූරතී. වත් කොටස නොකර සිටීම තුළ සිල් පිරීමක් සිදු නොවෙයි. එම නිසා සිල් රැකි පමණින් ප්‍රමාණවත් නැහැ. පන්සිල් යනු බණ දේශනා කරීමට පෙර හෝ උත්සව සභාව ආරම්භකිරීමට එම න්‍යාය පත්‍රයෙහි පළමුකොට ගනුලබන්නාවූ දෙයක් නොවෙයි.
පන්සිල් බෞද්ධයාට පමණක් අදාළ වන කාරණාවක් නොවෙයි. පන්සිල් මනුෂ්‍යයාට අදාළ යන කාරණාවක් වෙයි. සොරකම් නොකළ යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද? බොරු නොකිය යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද? සත්ත්වඝාතනය නොකළ යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද?එය සමස්ත මිනිස් සංහතියටම අදාළ වන කාරණාවක් වෙයි.පන්සිල් සමාදන් විය යුත්තේ මනුෂ්‍යයෙකු වීමට මිස බෞද්ධයෙකු වීමට නොවෙයි. පන්සිල් හොඳට ආරක්ෂා කළහොත් මනුෂයෙකු වෙයි. පන්සිල් රකිනා අබෞද්ධයන්ද සිටිය හැකිය. සතුන් නොමරන, සොරකම් නොකරන, කාමයෙහි වරදවා නොහැසිරෙන, බොරු නොකියන, රහමෙර පානය නොකරන අබෞද්ධයන් සිටිය නොහැකිද?ඒ බෞද්ධ නොවන මනුෂ්‍ය වන පිරිසයි. බෞද්ධ වීමට පෙර මනුෂ්‍ය වීමට පන්සිල් ගත යුතුයි. පන්සිල් රකින පරමාදර්ශී මිනිස් සමාජයක ප්‍රඥප්ති පහ පන්සිල් වෙයි.
පරමාදර්ශී මිනිස් සමාජයක ප්‍රඥප්ති පහ පිළිබඳව අවබෝධ යක් ලබාගත යුතුයි.පන්සිල් තුළ කෙතරම් ගැඹුරක් තිබෙනවාද?
පන්සිල් රැකීමෙන් අපට වාසි අත්වන බවට වැරැදි මතයක් අප තුළ පවතී. එය එසේ නොවන බව අවබෝධ කර ගත යුතුයි. මම පන්සිල් ආරක්ෂා කළාට මට වාසියක් අත්වන්නේ නැහැ. වාසියක් නැහැ යනු අවාසියක් වන බවට ප්‍රකාශ නොවෙයි. කිසියම් ස්ථානයක පුද්ගලයන් තිහක් හතළිහක් එකට ජීවත් වනවා යැයි සිතනවා නම්, මම සොරකම් නොකරමී, යන පොරොන්දුව ආරක්ෂා කරනවා නම්, මම සොරකම් නොකරන තරමට භාණ්ඩ ආරක්ෂා වන්නේ සෙසු පිරිසගෙයි.
සැම දෙනාටම ජීවත්වීම සඳහා අයිතියක් ඇති බවට මම පිළිගන්නා නිසා සත්ත්ව ඝාතනයෙන් වැළකෙනවා නම්, සෙසු පිරිසගේ ජීවිත ආරක්ෂාවෙයි. මම බොරු නොකියනවා නම් නොරැවටෙන්නේ සෙසු පිරිසයි. පන්සිල් රැකීමේ වාසිය සෙසු පිරිසටයි. පන්සිල් තුළ ඇති බර තේරුම් ගත යුතුයි. එසේ බලාගෙන ගිය විට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ වාක්‍ය කෙටි වුවද, ඉතාම ගැඹුරු ඉතාම අර්ථවත් ඉතාමත්ම තාර්කික ප්‍රකාශන වෙයි.
ස්වභාවය
උප්පාද වයධම්මිනෝ හි ධම්මිනෝ යනු ධර්මී වෙයි. මෙහි සඳහන් ධර්මී යන්නෙහි අර්ථය ස්වභාවයයි. ස්වභාව ධර්මය යනුවෙන් ප්‍රකාශ වන්නේද එයයි. ලෝකයෙහි ස්වභාවයක් පවතිනවා. උදයට ඉර නැගෙනවා සේම සවසට ඉර බැසයාම ස්වභාවයක්.උඩ පැන්නොත් බිම වැටීම ස්වභාවයක්. එවැනි ආකාරයන් ධර්්මී නම් වෙයි.වය යනු නිවැරැදිය යන්නයි. සිංහලෙන් වැය යන වචනය ඔබ අසා ඇති. වැය යනු ටික ටික අඩුවීම හෙවත් ක්ෂය වීමයි.ටික ටික අඩුවීම යනු ටික ටික වැය වීමයි. ධම්මිනෝ යනු ස්වභාවයයි ටික ටික වැය වීමයි. වයධම්මී යනු ටික ටික නැතිවීම හෙවත් ක්ෂය වීමයි. එය එහි හැටි හෙවත් ස්වභාවයයි.ටික ටික නැතිවීමේ හැටිය උත්පාද වෙයි. යමක් උත්පාද නම්, වයධම්මී වෙයි. සැම දෙයක්ම වයධම්මී වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා යනු අනිවාර්යෙන්ම නැතිවීමයි. එය ඒතරමට ප්‍රබල වෙයි.
එදා සිටි කෝලිත උපතිස්ස දෙපළ වැනි ඥනය ඇති පිරිස් වර්තමානය තුළත් නැතිවා නොවෙයි. ඔබ පැය දෙක තුනක් විෙවිකීව සිටින අවස්ථාවක නැති නොවන යමක් තිබෙනවාදයන්න කල්පනා කර සොයා බලන්න. සොයලා සොයලා හම්බ නොවුණොත් ඔබට යමක් වැටහේවි. සොයා බලන විට ඔබ තේරුම් ගන්නාවූ කරුණු ඉතාම වැදගත් වෙයි.එවැනි ආකාරයට සොයපු පිරිස් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ කාලය තුළත් සිටි බව සිහිපත් කළ යුතුයි. කිසා ගෝතමී , සුභා, චුල්ලපන්තක පිළිබඳව මතකයට නගා ගන්න.
අභාවය
ක්‍රි.ව. 5ත් ක්‍රි.ව.8ත් අතර කාලය තුළ ලංකාවේ තිරියාය ප්‍රදේශයෙහි සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලියා ඇති පල්ලව ග්‍රන්තාක්ෂර වලින් කොටා ඇති සෙල්ලිපියෙහි සඳහන් වන ශ්ලෝක හයෙන් අවසාන වාක්‍ය අපට ඉතාම වැදගත් වෙයි.තපස්සු බල්ලුක වෙළෙඳ දෙබෑයන් කරවූ බවට සැළකෙන චෛත්‍යයෙහි මෙය සඳහන් වෙයි.“අභාවං ස්වභාවාහං සර්ව ධර්මාං” යන එහි සඳහන් ප්‍රකාශය මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතානයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවටද පරිවර්තනය කර ඇත.“අභාවං ස්වභාවාහං සර්වධර්මාං” යන්න සර්වධර්මාං යනු සිංහල අර්ථයෙන් සියලු දේවල් යන්නයි. අභාවං ස්වභාවාං යනු අභාවය ස්වභාවයයි. ස්වභාවය අභාවයයි. ස්වභාවය තිබීම නම්, අභාවය යනු නැතිවීමයි. නැති වීම ස්වභාවයයි. ඕනෑම දෙයක ස්වභාවය අභාවයයි. අභාවය ස්වභාවයයි. මෙය නිතර දැකීම සඳහා බ්ත්තියක ලියා තැබිය හැකිය.
බුදුපියාණන්වහන්සේ “උප්පාද වයධම්මිනෝ” යනුවෙන් අනුමත කොට වදාළේ ශක්‍ර දෙව්යන්ගේ වාක්‍යය වෙයි.ඇති වෙනවා යනු නැතිවීමේ ආරම්භයයි.යමක් තිබෙනවා යනු නැතිවෙමින් තිබෙන එක විතරමයි. වෙන දෙයකට නොවෙයි.එය ඔරලෝසුවෙහි වෙලාව පරිදි වෙනස් කළ හැකි වෙයි. පෙරවරු 6 පටන් ගත්ත වෙලාවේ සිට තත්පරෙන් තත්පරය සිදුවන්නේම අවසන් වීමයි. නැති වන එක පමණයි. 6 යි පහ යනු හෝ 6යි විස්ස යනු හය පසුවී විනාඩි පහක් හො විස්සක් අවසන් බවයි.පෙරවරු 6 ආරම්භ වීමත් සමඟ සිදුවන්නේම හය ටික ටික අවසන් වීමයි. දවස පටන් ගන්නවා යනු දවස ඉවර වීමට ආරම්භවීමයි.
වයස කාන්දු වීම
ඉපදෙනවා යනු වයස ටික ටික ඉවරවීමට පටන් ගැනීමයි. ඉපදෙනවා යනු කුඩා සිදුරක් සහිත කළයකට වතුර පුරවා ගෙනත් තබනවා වගෙයි. වතුර කළය තැබූ අවස්ථාවේ පටන් ජල බිංඳු කාන්දු වෙනවා සේම ශරීරයෙන් වයස ද කාන්දු වී යයි. අද උදේ 7 සිට රාත්‍රී 7 වන විට පැය 12ක් කාන්දු වී අවසන් වෙයි.රාත්‍රී නින්දට ගොස් එලිවන විට සැලකිය යුතු කාලය ප්‍රමාණයක් කාන්දු වී අවසන් වෙයි. සැම විටම ශරීරය තුළ තිබෙන්නාවු වයස කාන්දුවෙමින් පවති. එය ක්ෂය ධම්මී වෙයි. තිබෙන වයස කොයි වෙලාවෙත් නැතිවීම ඔබට දැනෙන්නේ සතුටක්ද දුකක්දනිවැරැදිව සිතනවා නම් ,ජීවිතයෙන් වයස ඉවර වන විට සතුටක් නොව දුකක් දැනිය යුතුයි.උපන්දින සාද සමරනු ලබන්නේ ඒ දුක සඳහාද මේ වන විට ජීවිත කාලයෙන් 20ක් අවසානයි . ජීවත් වීම සඳහා ඉතිරිව ඇත්තේ තව අවුරුදු 60කි. ජීවත් වීම සඳහා අවුරුදු අසූවක් තිබෙන පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වූ විට තව අවුරුදු 30 ඇති බවට සතුටෙන් සමරනු ලබන්නේ ඉවර වුණ සතුටද
අවසන් වූ සතුට
වැය වුණ සතුට හෙවත් මරණයට ලංවීම අප කෙතරම් සතුටෙන් සමරනු ලබනවාද ආසාවෙන් සමරනවා පමණක් නොවෙයි තමා සමීපව සිටින අවට පිරිසටද එය සැමරීම සඳහා බොහොම සතුටෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ දැන් මගේ වයස ඉවර වීමට යන බවත් එම නිසා අද අපි හොඳට කාල බීලා නටලා සන්තෝෂ වෙමු. මේ වන විට මගේ වයස සෑහෙන දුරට අවසානයි. ඉතිරිව ඇත්තේ බොහොම ටික කලයි. උපන්දින සාද සැමරිය යුත්තේ උපන්දිනට සාදන කේක් එකට හෝ පිසින ලද කිරිබත් සඳහා උප්පාද වයධම්මිනෝ යනුවෙන් අයිසින් අකුරු ලියා තැබීමෙනි. එම කේක් එක එයට පසුව කැපිය හැකියි. එයටත් වඩා නිවැරැදි විය යුත්තේ අනිච්චාවත සංඛාරා යනුවෙන් කේක් ගෙඩිය සැදීමයි. ඒ තරම් වටිනා වාක්‍යයක් පිළිබඳව අප සිතා සිටිනුයේ මළ ගෙදරකදී පමණක් සුදු පැහැ බැනරයක කළු අකුරෙන් ලියා තබන වාක්‍යයක් පමණක් බවයි.එසේ නොවිය යුතුයි. එය සත්‍යයි. මේ තරම් ඇත්තක් තවත් තිබෙයිද කැමැති වුවත් , අකැමැති වුවත් මුහුණ දිය යුත්තේ එකම එක දෙයකට පමණයි. ඒ නම් ඇත්තයි . කැමැත්තෙන් හෝ අකැමැත්තේන් මුහුණ දෙන්නේත් ඇත්තටයි. ඇතිවෙලා නැතිවීම වරදක්දවරදක් නම් දඬුවම් දිය හැකියි. ලෙඩක් නම්, බෙහෙත් දිය හැකියි. වරදක් නොවන, ලෙඩකුත් නොවන එය හැටියක් වෙයි. එසේ නම් අප කළ යුත්තේ එම හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම මිස අන්කිසිවක් නොවෙයි.
නිවන් දැකීම
බුදුපියාණන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පුරා අප සියලු දෙනාටම වදාළේ එම හැටි හෙවත් ස්වභාවයයි. අන් කිසිවක් දේශනා කොට නැත. දේශනා කළ සැම දෙයක්ම ලෝකය තුළත්, සංසාරය තුළත් මනුෂ්‍යයා තුළත්, සත්ත්වයා තුළත් යන සියලු දෙයකම හැටි හෙවත් ස්වභාවය දේශනා කළා මිස අන්කිසිවක් දේශනා කළේද නැත.විග්‍රහ කර තිබෙන තරම් ප්‍රමාණයක් විග්‍රහ කර තිබෙන්නේම එකම දෙයක් ලෙස හැටි විතරයි. එම හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම නිවනයි. එම හැටිය තේරුම් ගැනීම සඳහා අපගේ රැකියාව හෝ විරැකියාව, තනතුරු, යාන වාහන, මිල මුදල් බාධාවක්ද හැටිය තේරුම් ගැනීමට බෞද්ධ විය යුතුමද හැටිය තේරුම් ගැනීමට පැවිදි විය යුතුමද එය තේරුම් ගැනිමට ගිහි ඇඳුමකට බැරිද හැටිය තේරුම් ගැනීමට වයසට යා යුතුමද හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා යනු නිවන් දැකීමයි. එම හැටිය තේරුම් ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැෙබිවා .

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

කඨින චීවර පූජාව මහානිශංස වන්නේ ඇයි?

මිහින්තලා රජ මහා විහාරාධිපති හා භාරකාර
වළවාහැංගුණවැවේ ධම්මරතන හිමි

මහ පොළොව කම්පා වුවද කඨිනයක් පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන පින කම්පා වන්නේ නැහැ. මහා මේරු පර්වතය මෙන් සුළඟින් සෙලවීමටද නොහැකියි. දියමන්ති කන්දක් මෙන් බිඳින්නටද නොහැකියි. කඨිනයෙන් ලබන පිනද බිඳින්නට නොහැකි තරමට ස්ථාවරයි. ශක්තිමත්. බලසම්පන්නයි.කඨිනය නමින් හඳුන්වන්නේ ඒ නිසයි.
බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට වස් සමාදන් වීමට නීතියක් පැනවූයේ ශාසන ආරම්භයෙන් අවුරුදු 20 කට පසුවය.බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම දෙනාගේම හිත සුව පිණිස වැසි සාර මස භික්ෂූන් වහන්සේලා චාරිකාවෙන් තොරව එක තැනක වාසය කළ යුතු බවට ශික්ෂා පදයක් පැනවූහ.
කඨින චීවර මාසය වෙනුවෙන් මිහින්තලා රජ මහා විහාරාධිපති හා භාරකාර වළවාහැංගුණවැවේ ධම්මරතන හිමිපාණන් වහන්සේ සමඟ කළ සාකච්ඡාව ඇසුරෙන් සැකසූ ලිපියකි.

ස්වාමීන් වහන්ස, වස් සමාදම් වීමට සුදුසුම කාලය පිළිබඳව බෞද්ධ ඉගැන්වීම් මොනවාද?

වස් ශික්ෂා පදය පැනවීමෙන් පසු වස් එළඹෙන්නේ කවර දිනයකද? යන ප්‍රශ්නය භික්ෂූන්හට ඇති වුණා. ඒ අනුව වස් එළඹිය යුතු දිනයන් දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබුවා.
"මහණෙනි, වස්සාන කාලයෙහි වස් වසන්නට අනු දනිමි. මහණෙනි, වස් එළඹීම් දෙකකි. එනම්"පෙරවස් විසීම" සහ "පසු වස් විසීම" යනුවෙනි"ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්වා සිටි බව පත පොතේ සඳහන් වනවා. පෙර වස් විසීම කියන්නේ ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනට පසුදා ඇසළ අව පෑළවියදා වස් එළැඹීමය. ඇසළ පුර පොහොය දිනයෙන් මාසයක් ගිය පසු නිකිණි පුන් පොහෝ දිනට පසු දින නිකිණි අව පෑළවියදා පසු වස් සමාදම් වනවා. යම් හෙයකින් ඇසළ අව පෑළවියට වස් සමාදම් වීමට නොහැකි වුවහොත් ඊට මාසයකට පසු නිකිණි අව පෑළවියට පසුවස් සමාදම් විය හැකියි.

වස් ආරාධනාව සම්බන්ධ සිරිත් විරිත් මොනවාද?

බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසළ පුර පසළොස්වක පොහොය දින ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය පස්වග තවුසන්ට දේශනා කර ඔවුන්ට උපසම්පදාව ලබා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාවකින් තොරව වස් සමාදන් වී මිගදායේ වැඩ වාසය කළ බවත් සඳහන් වනවා. වස් ආරාධනා කරන විට බුලත් කොළ කිහිපයක් ගෙන එය බුලත් හෙප්පුවක තබා ඊට උඩින් සුදු ලේන්සුවකින් වසා භික්ෂූන් වහන්සේට ආරධනා කරන සිරිත තමයි තිබෙන්නේ. වස් ආරාධනා කරන විට වස් ආරාධනා කරන සැදැහැවතුන් මෙහෙම කියන්න ඕන.”ස්වාමීන් වහන්ස, මෙතැන් පටන් ඉදිරි තුන් මාසය මුළුල්ලේ මේ විහාරස්ථානයේ රැඳී සිටිමින් එම කාලය තුළ දායකයන් වන අප ඔබ වහන්සේට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන බවත්, එම කාලය තුළ අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනවා යනුවෙන් වස් ආරාධනා කරන්න ඕන. මේ ආරාධනාව සමග වැසිසළු පූජාවත් කරනවා.

වස් සමාදන් වෙනවා යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

"ඉමස්මිං විහාරේ ඉමං තේමාසං වස්සං උපේමි ඉධ වස්සං උපේමි" යනුවෙන් තනි තනිව කියලා වස් සමාදන් වනවා. මේ ගාථාව කියලා වස් තුන් මාසයෙහි විහාරස්ථානයේ වාසය කරන්න ඕන. ආගමික කටයුතු වැඩියෙන්ම භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරන්න පුළුවන් වන්නේ වස් තුන් මාසය තුළදිය. ඒ වගේම ගිහි පක්ෂයටත් පින් වැඩියෙන්ම කර ගැනීමට හැකි වන්නේ වස් තුන් මාසයේ දීයි.

‘වස් පවාරණය ලෙස හැඳීන්වෙන්නේ කුමක්ද?

වස් කාලය අවසානයේ භික්ෂූන් වහන්සේ පවාරණ පොහොය කොට නික්ම යාම විනය චාරිත්‍රය වනවා. උපෝසථ කර්මයෙන් පසු සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේ වෙන් වෙන්ව සංඝ රත්නය ඉදිරියේ උක්කුටිකයෙන් හිඳගෙන “ස්වාමීනි, දැකීමෙන් හෝ ඇසීමෙන් හෝ සිතීමෙන් මා වරදක් කර ඇතැයි හැඟේ නම් මා වෙත අනුකම්පා කර කියනු මැනවි” යනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. වරදක් ලෙස පෙනේ නම් එය සකසා ගන්නා බවද පවසනවා. වස් පවාරණ දින දෙකක් විනයෙහි සඳහන් වෙනවා.! පෙරවස් සමාදන් වු භික්ෂුව ඔක්තෝබර් පෝයට වස් පවාරණය කරනවා. පසුවස් විසු භික්ෂුව නොවැම්බර් මස පෝය දිනට වස් පවාරණය කරනවා.

කඨින චීවර පූජාව කියන්නේ කුමක්ද?

එකම චීවරය දෙපාරක් පූජා කිරීම නිසා කඨින පූජාව සුවිශේෂී පූජාවක් වනවා. ගිහි පැවිදි දෙපිරිසම එකට එකතු වී කඨින චීවරයක් සකස් කරන්නේ. එයත් විශේෂත්වයක්, කඨින චීවරය පළමුව පින්වතුන් විසින් මහා සංඝ රත්නයට පූජා කරනවා. ඉන් අනතුරුව එම කඨින චීවරයම සංඝ සම්මතයෙන් එක් භික්ෂුවකට පූජා කරනවා. දෙපට සිවුර , තනිපට සිවුර, අඳන සිවුර වශයෙන් දායක දායිකාවන් හට කැමති චීවරයක් පූජාකරන්න පුළුවන්. කඨින චීවරයක් හිමිදිරි පාන්දර ගරු ගාම්භීරව පෙරහරින් වැඩම කරවා මහා සංඝරත්නයට පූජා කරනවා. කඨින චීවරය සමඟ සිවුරු, පාත්‍ර, කුඩ,ආහාර පාත්‍ර, භාජන , දැළි පිහියා, පිහි, ඉදිකටු, නූල් බෝල, වටාපත්, තෙල් බෙහෙත් වර්ග, පෙරහන් කඩ, ඉන පටි, බෙහෙත් , සැරයටි, රෝද පුටු, පාවහන්, ඇඳ පුටු, පැදුරු, පහන්, ධාතු, කරඬු, සුවඳ දුම්, දැහැටි, ප්‍රණීත වූ ආහාර පුජා කරන්න පුළුවන්. එවිට පින් වැඩිවෙනවා. කඨින චීවරය සමඟ පූජා කරන එබඳු වූ පූජා භාණ්ඩ පරිවාර පරිස්කාර කියලා කියනවා.

හාමුදුරුවනේ කඨිනානිශංස ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළ හැකිද?

කඨින චීවරයක් පරිවාර පරිස්කාර සමග පූජා කිරීමේදී, දුගතිගාමී වන්නේ නැහැ, ඒ ඒ ප්‍රදේශයන්හි ජීවත්වන විට මිනිසුන්ට ප්‍රධානියෙක් වනවා, දිව්‍ය හා මනුෂ්‍ය ලෝකවල පමණක් ඉපදෙනවා, සක්විති රජ සම්පත් ලැබෙනවා. සෑම ආත්මයකදීම සියලුම සැප සම්පත් ලැබෙනවා. ඉතා ධනවත් වනවා. ලක්ෂයක් මහා සංඝරත්නයට, දිනපතා සිය දිනක් සෑම භික්ෂූන් වහන්සේලාටම සිවුරු පූජා කළත් ඊට වඩා එක කඨිනයක් පූජා කිරීම මහත්ඵල පින් ලැබෙන බව පතපොතේ සඳහන් වනවා. දේපල ජලයෙන් ගින්නෙන් විනාශ වන්නේ නැහැ. හැම දෙනාගේම සිත් දිනා ගන්න පුළුවන් වනවා. සැම දෙනාගේ ම ගෞරවයට පාත්‍ර වනවා. කෙලෙස් නැසීමේ ප්‍රඥාව ලැබෙනවා, ධෛර්යවන්ත අයෙකු වනවා, මෛත්‍රි සහගත සිතිවිලි ඇති අයකු වනවා. ඉවසිලිවන්ත, උත්සාහ වන්තයකු වනවා. කීකරු යහපත් සේවක සේවිකාවන් ලැබෙනවා. අධික රාගයෙන් තොර අයෙකු වනවා, රූප සම්පත්තිය ඇතිවනවා, නීරෝගි වනවා, නිසි ආරක්ෂාව ඇති අයෙකු වනවා. වස විස ආදියෙන් හිංසා නොවීම, සත්‍ය වචන ඇති අයකුවීම, සම පැහැපත් වීම, සෑම ආත්මයකම යහපත් දරුවන් ලැබීම තමන්ගෙන් අන් අයට කරදරයක් නොවීම කිසිඳු ආත්මයකදී දෙපාවල රෝගාබාධ ඇති නොවීම, වැදගත් මව්පියන් ලැබීම, වටිනා ඇඳුම් පැළඳුම් ලැබීම, කීර්තිය ලැබීම, ප්‍රඥාව ලැබීම, ක්ෂණිකව යමක් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වීම, නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වීම, නිසි ආයුෂ ලැබීම වැනි කියා නිම කළ නොහැකි ආනිසංස ලැබෙන බව සඳහන් වනවා. කඨින චීවරයක් පූජා කිරීමට හැකි වන්නේ යම් බුදුවරයෙකුගේ ශාසනයක් තුළ පමණයි. වසරකට එක වරක් පමණයි මෙය පූජා කළ හැක්කේ. එයද කළ හැකි වන්නේ මනුෂ්‍යයන්ට පමණයි. දිව්‍යලෝකවල සිටින අයට හෝ මෙම පින්කම කළ නොහැකියි. මිනිස් ලෝකයේද මෙම පින්කම සෑම තැනකදිම කළ නොහැකියි. බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නැතිනම් මේ කඨින චීවර පුජාව සිදු කරන්නටද බැරිය. කඨින පූජාව සමඟ අනෙකුත් පූජා භාණ්ඩ පූජා කිරීම මහා බලසම්පන්න කුසල් ලැබෙන පින් කමක්.
මහ පොළොව කම්පා වුවද කඨිනයක් පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන පින කම්පා වන්නේ නැහැ. මහා මේරු පර්වතය මෙන් සුළඟින් සෙලවීමටද නොහැකියි. දියමන්ති කන්දක් මෙන් බිඳින්නටද නොහැකියි. කඨිනයෙන් ලබන පිනද බිඳින්නට නොහැකි තරමට ස්ථාවරයි. ශක්තිමත්. බලසම්පන්නයි.කඨිනය නමින් හඳුන්වන්නේ ඒ නිසයි.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

අනෙකාගේ ජයග්‍රහණය දරාගැනීමේ නොහැකියාව ඊර්ෂ්‍යාවයි

හෝමාගම මුල්ලේගම ශ්‍රී සීලාලංකාර මාවත
ආර්ය නිකේතන නිර්මාතෘ 
අමරපුර විද්වත් සංඝ සභාවේ ලේඛකාධිකාරි 
ශාස්ත්‍රපති 
මාවරලේ භද්දිය හිමි

අනෙකාගේ ජයග්‍රහණය, අනෙකාගේ සාර්ථකත්වය දරාගැනීම හෙවත් උහුළාගැනීම අපට තිබෙන නොහැකියාව ඊර්ෂ්‍යාව යන චෛතසිකය බව අප අවබෝධ කරගත යුතුයි. ද්වේෂය, පටිඝය, තරහව යන ගැටෙන සුළු මානසික තත්ත්වය ඊර්ෂ්‍යාව තුළ සැඟවී ඇත. සෝමනස්ස සහගත සිතක් තුළ ඊර්ෂ්‍යාව හට නොගන්නා අතර එය ද්වේෂ මුලික සිතක් තුළ ගොඩනැගෙයි. ඊර්ෂ්‍යාව විසින් අප තුළ අලුත් චෛතසික ධර්මයන් උපදවනු ලබයි. අනෙකාගේ සම්පත් අනෙකාගේ දියුණුව නොඉවසන්න පටන්ගැනීම තුළ අස්ථානයේ විචිකිච්ජාව නමැති චෛතසික තත්වයන් ඇති වේ.
යම් තැනැත්තකු ඉතා පහසුකම් සහිත ගේ දොර, ඉතාම සුඛෝපබෝගී පහසුකම් සහිත යාන වාහන පාවිච්ච් කරනවා දකින අපට ඔහුගේ සැපත උහුළාගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පැමිණුනහොත් අප වාග් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පටන් ගනී. එම ජයග්‍රහණය අපගේ මනසට උහුළා ගත නොහැකි වීම එයට හේතුවේ. එවිට අප ඔහුට අස්ථානයේ චෝදනා කිරීමට පටන් ගනියි. ඒ තුළ ද්වේෂය ගැබිව පවති. ඔහු හෝ ඇය මට වඩා ඉහළ තත්ත්වයකට පත්වු බව සිතම්න් ද්වේෂ කරයි. මෙවැනි අවස්ථාවන් තුªළදී මිනිසුන් විසින් තමාගේ මනස තුළ විචිකිච්ජා සහගත තත්ත්වයන් උදාකරගනු ලබයි. ගෘහ ජීවිතය තුළ වුවද තමා අත්විඳින යම් කිසි දෙයක් අනෙකා විසින් උදුරා ගනිවී යැයි සිතා තවකෙනකු එම සැපත අල්වා ගිනිවී යැයි ස්ත්‍රියකට හෝ පුරුෂයෙකුට ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වුවහොත් එය ඇතුළත අනෙකුත් මනෝභාවයන් ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇත.
තමාගේ සැපත ඉක්මවා වෙනකෙනකු එම සැපත අත්විඳිනවා දැකීමට සාමාන්‍ය පෘතග්ජන මනසක් සතුටු වන්නේ නැහැ. තමන් විඳපු දෙය වෙනපුද්ගලයෙකුට ලැබෙන විට හා තමාට නොවිඳි දෙයක් කවුරුන් හෝ පුද්ගලයෙකු විඳිනවාය යන මානසික තත්ත්වයක් හටගනී. ඉතාම සම්පූර්ණ වූත් සාර්ථක වූත් පුද්ගලයෙකු මේ ලෝකය තුළ නොමැති වුවද, භෞතිකව යම් හෝ සම්පත් ප්‍රමාණයක් ඇති අය තුළ වුවද, අනෙකා පිළිබඳව ඊර්ෂ්‍යාවක් හටගනී. එතරම් දේවල් නැති අය තුළ වුවද එය වෙනත් ආකාරයකින් හටගනී. ඉතාම ඉහළ තලයක පහසුකම් භුක්තිවිඳින පුද්ගලයන් තුළ වුවද ඉතාම පහළ තලයක පහසුකම් භුක්ති විඳින පිරිස් පිළිබඳව අසහනයක් පැමිණිය හැකියි. ඇතැම් අවස්ථාවල තිරිසන් සතුන්ට පවා තමා උපමා කරගනු ලබයි. මම කුරුල්ලෙක් වෙලා ඉපදුනා නම් හොඳියි. යන බව ඇතැමකු ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා නැතුවා නොවේ. ඔහු සතකුට වඩා ඉහළ පහසුකම් තමා විසින් භුක්තිවින්දා වුවද, එහි වටිනාකමක් පිළිබඳ හැඟීමක් වත් ඔහුට නැත. කුරුල්ලන්, තිරිසන් ආත්මයක ඉපදී කුසගින්නට පලතුරු ටිකක් වත් සොයාගැනීමට නොහැකිව දහඳුක් විඳිනවා විය හැකි වුවද, කුරුලු ජෝඩුවක් ඉතා සමීපව අත්තක වසා සිටින විට ඔවුන් අපට වැඩිය සතුටින් ඉන්නා බව සිතමින් මිනිස් ජෝඩු කුරුළු ජෝඩු ළඟ හීනමානයක් ඇති කර ගනු ලබයි.

ඊර්ෂ්‍යාව යන මානසික මට්ටම තමා තුළ නිර්මාණය වන ප්‍රමාණයට ඔහු හෝ ඇය ඇතුළතින් විශාල වශයෙන් තැවෙන්න, දැවෙන්න, පිච්චෙන්න පටන් ගනී. අඟුරු වළකට අතදමා අඟුරු ප්‍රමාණයක් අතට රැගෙන අනෙකාට එම ගිනි අඟුරු ගසනවා වැනි ක්‍රියාවක් ඊර්ෂ්‍යාව තුළ පවතී. අත වැඩි පුමාණයක් පිළිස්සෙනුයේ අඟුරු වළට අත දමා අඟුරු ප්‍රමාණයක් අතට ගත්ත පුද්ගලයා තුළ වන ගැටීම විශාල හානියක් වන අතරම එම අඟුරු කැබලි විසිකිරීමේදී ශරීරයට පහර වැදීමෙන් අනෙකාට සිදුවන හානිය සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පවතී. අඟුරු ලබාගන්නා පුද්ගලයාගේ සම්පූර්ණ අතම පිළිස්සෙනු ලබයි. ඊර්ෂ්‍යාව මේ ලෝක වශයෙන් පුද්ගලයාට විශාල හානියක් කරනු ලබයි. ඔහුගේ පුද්ගලික ජීවිතයට, අධ්‍යාත්මයට විශාලම හානිය, ඊර්ෂ්‍යාව තුළින් අනිවාර්යෙන්ම සිදුවනු ඇත. ඊර්ෂ්‍යාවට ගොදුරු වන පුද්ගලයාට හානියක් සිදුවන බවට ඊර්ෂ්‍යාව කරන පුද්ගලයාට සිතුවා වුවද, ඊර්ෂ්‍යා කරන පුද්ගලයා විශාල හානියක් ඔහුට වන බව ඔහු නොදනී. ඊර්ෂ්‍යා කරන පුද්ගලයා ඉතාම අතෘප්තිකර ජීවිතයකට පිවිසීමත් සමඟම තමාට ලැබෙන කිසිවක් තුළින් ඔහු සතුටට පත්නොවනු ඇත. තමාගේ පෙනුම, තමාගේ හැකියාව, තමාගේ ශක්තිය, තමන්ගේ බලය, තමන්ට තිබෙන දේ කිසිවක් පිළිබඳව, ඔහුට ඔහු පිළිබඳව සතුටක් නැතිව යයි. අනෙකාගේ දියුණුව ජයග්‍රහණය දරාගැනීමට නොහැකි වීම තුළ ඊර්ෂ්‍යාව හටගනී. තමාට තමා සම්බන්ධව තෘප්තිමත් බවක් නොමැති මිනිසුන් තුළ ඔවුන්ගේ දියුණුව සඳහා අවශ්‍ය වන කාර්යක්ෂමතාවය ගොඩනැගෙන්නේ නැත. කාර්යක්ෂම භාවය ඇතිවීමටත්, වගකීම්සහගත බව ඇති විමටත් තෘප්තිමත්භාවය ප්‍රධාන හේතුවක් වනු ඇත.
තමාට තමා පිළිබඳව සතුටක් නොමැතිව ජීවත්වන පුද්ගලයකු කවදාවත් වගකීම් සහගත වන්නේ නැත. අතෘප්තිමත් පුද්ගලයා තමාට තමා පිළිබඳව සතුටක් නොමැතිව ජීවත්වන පුද්ගලයා කිසිම දවසක වගකීම් සහගත වන්නේ නැත. ඔහු හෝ ඇය සැම විටම හිස්බවකින් පීඩා විඳිනු ලබයි. ඔහු හෝ ඇය සැමවිටම තමා පිළිබඳව කළකිරීමකින්, ද්වේෂයකින් පසුවෙනු ලබයි. තමාට තමා සම්බන්ධව තිබෙන ද්වේෂය අනෙක් පිරිසට ප්‍රක්ෂේපණය කිරීම, ඊර්ෂ්‍යාකිරීම වෙයි. එවැනි පුද්ගලයකු සිටින්නේ අසතුටෙන් නම් ඔහු තමා පිළිබඳව සිටින්නේ ද්වේෂයෙන් නම්, ඔහුට කිසිදු ජයග්‍රහණයක් උදාකර ගැනීමට ලැබෙන්නේ නැත.
ඔබ අනෙකා පිළිබඳව නිර්මාණය කරගනු ලබන ඊර්ෂ්‍යාව නම්, ඔබ ඔබ සම්බන්ධව ඇතිකර ගනු ලබන ද්වේෂයයි. ඔබ, සම්බන්ධව ද්වේෂ සහගත මනෝභාවයකින් ජීවත් වන විට ඔබගේ කාර්ක්ෂමභාවය අඩාල වේ. ඔබගේ වගකීම් සහගත බව අඩාල වෙයි. ඔබගේ මනසෙහි තෘප්තිමත් බව නැතිව යනවා යනු ඔබගේ මානසික නිරෝගී භාවයට විශාල හානියක් වනු ඇත. “සන්තුට්ඨ්ි පරමං ධනං” යන්න වර්තමානය වන විට සෞඛ්‍ය සංවිධානය ද පිළිගනු ලබයි. පුද්ගලයකු සතුටින් ජීවත් වීම මානසික සෞඛ්‍යයට ඉතාම අවශ්‍යයයි. සියලු ශාරීරික රෝගා බාධයන්ට මානසික අසතුට හේතු වෙයි. ඒ නිසාම පුද්ගලයෙකුගේ මේ ලෝක ජීවිතයේ අසාර්ථක භාවයට හානිකර තත්ත්වයක් උදාකරලීමට ඊර්ෂ්‍යාව යන මනෝභාවය අනිවාර්යෙන් බලපානු ලබයි. අප තුළ ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වුවාට පසුව කරනු ලබන දේ අපටම නොතේරෙයි. පූද්ගලයකුගේ සාර්ථකත්වය උහුළාගැනීමට නොහැකි වූ විට අභූත චෝදනා නගන තත්ත්වයක් කරා ගමන් කරනු ලබයි. මෙම මනෝභාවය වටහාගනු ලැබුවහෝත් අද වුවද එයින් මිදිය හැකිවේ.
ඔබ ඉතාම අයහපත් හැසිරීම්වල ට පෙළඹිය හැකියි. ඔබ ඉතාම යහපත් මිනිසුන් විනාශකරන තත්ත්වයකට පත්විය හැකියි. අවසානයේ තමන් විසින් තමා විනාශ වීම වැළැක්විය නොහැකියි. තමා කරනු ලබන සෑම ක්‍රියාවකටම තමා වගකීම්ගත යුතු වෙයි
ඊර්ෂ්‍යා සහගත මනෝභාවයන්ගෙන් පීඩා විඳින තැනැත්තකු මෙලොවදීම අසාර්ථක වනු ඇත. භෞතික ජීවිත තුළ ඊර්ෂ්‍යා කරන පුද්ගලයන් සෑම විටම භෞතික ජයග්‍රහණයන් තුළදී ද පහළට වැටෙනු ඇත. ඊර්ෂ්‍යාව විසින් ඔහුට හෝ ඇයට ඒ පිළිබඳව නිවැරැදිව වටහාගැනීමට, නිවැරැදිව දැකීමක් කරා යැමට ඉඩ තබන්නේ නැත. සේරි වාණිජ ජාතකය තුළදී සේරි වෙළෙන්දාට බෝධිසත්ත්ව වෙළෙන්දාගේ වාණිජමය හැකියාව උහුළාගත නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවිය. ඔහුගේ අසාර්ථක තත්ත්වයක් ලෙස ඔහුට එය පෙනෙන්නට පටන් ගනී. ඊර්ෂ්‍යාව යන මනෝභාවය ඇති පුද්ගලයා තමාගේ අසාර්ථකත්වයට හේතු වනුයේ අනෙකාගේ තත්වයක් ලෙස දකියි. අපගේ අසතුට නිර්මාණය වීම සඳහා හේතුවක් ලෙස වෙනම පිරිසක් හේතු කරගනී.අනෙකාගේ පොහොසත්කම තමාගේ දුප්පත්කමට හේතුවක් විය හැකි බව දුප්පතකුට සිතිය හැකියි. මනෝභාවයන් තුළ යම් පුද්ගලයකු අඛණ්ඩව සිටිය හොත් ඔහු එයට හුරු පුරුදු කරගෙන ඊළඟ භවය කරා ගමන් කරනු ලබයි. ඊළඟ භවය තුළත් ඔහු යම්කිසි කුසලතාවයන් ඇතිකර ගන්නේ නැතිව ඉතාම දුර්වලයෙකු ආකාරයට නොසිතා තමන්ට ලැබුණ දෙයින් තමා තෘප්තිමත්ව, තමා සාර්ථක නොවී කුසල් උපදවා නොගෙන ඊළඟ භවය කරා ගමන් කළ හොත් ඊළඟ භවය තුළ ඔහු අල්පේශාක්‍ය වීම අනිවාර්ය වේ. පුරුදු පුහුණු කරන ලද යම් කිසි කුසල් ප්‍රමාණයක් සමඟ අප මේ භවය නිමාකළ හොත් පමණි, අපට ඊළග භවය තුළ සාර්ථකත්වතය කරා ගමන් කළ හැකි වන්නේ. සාර්ථක ස්ථානයකින් ආරම්භ කෙරුවකු මහේශාක්‍ය ලෙස හදුන්වනු ලබයි. අසාර්ථකත්වයේ සිටින පිරිස අල්පේශාක්‍ය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මේ ආත්මය තුළ ඇතිකර ගනු ලබන ඊර්ෂ්‍යාව නිසා අපේ සිත කරනු ලබන හැසීරීම් අප තුළ ඇතිවන අකාර්යක්ෂම කම වගකීම් විරහිත කම සිල්වත්භාවයක් නොමැතිකම එයට අදාළ වන ප්‍රතිපත්ති නොරැකීම තුළ ඊළඟ ආත්මභවය ඉතාම දුක්ඛිත පරිසරයකට වැටීමට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩිෙවියි. අප පුහුණුකරනු ලබන දෙය අනුව ඊළඟ භවය නිර්මාණය වනු ඇත.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

කර්මය කෙලෙස සිදුවන්නේද ?


ගොතටුව පාරමිතා ශ්‍රී මහා බෝධිමළු විහාරාධිපති, 
ශාස්‌ත්‍රපති 
අරම ධම්මතිලක නාහිමි

බුද්ධකාලීන සමාජයේ කර්මය නැතිනම් කර්මවාදය පිළිබඳව විවිධ මත පළවිය. විවිධ ශාස්‌තෘවරුන් කර්මය සම්බන්ධයෙන් මති මතාන්තර පහළ වූ යුගයක ඒ අපැහැදිලි නිශ්චිත නිර්වචනයක්‌ දිය නොහැකි සංකල්ප රාශිය විමසුමට බඳුන්කොට සැබෑ කර්මය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්‌ද යන්න බුදුරදුන් පෙන්වා දුන්නේය.

එදවස කර්මය හා අකර්මය වශයෙන් කොටස්‌ දෙකකට බෙදා දක්‌වන ලදී. "සියල්ල සිදුවන්නේ කර්මය නිසාය" යනුවෙන් සමහරු පැවැසූ අතර, තවත් සමහරු කියා සිටියේ සියල්ල සිදුවන්නේ කර්මය නිසා නොවන බවය. "සියල්ලම කර්මයටම භාරදිය යුතු නැත" යන අදහසේද එල්බ ගෙන සිටියහ. බුදුරදුන් මේ අන්ත දෙකම බැහැර කළේය. බුදුරදුන් වදාළ කර්මවාදය නැතිනම් කර්ම සංකල්පය වෙනත් ආගමික සංකල්වලට වඩා ඉඳුරාම වෙනස්‌වූවකි. මනෝ විද්‍යාත්මක, ආචාර විද්‍යාත්මක, ඥන විමංසාත්මක පාර ලෞකික ඉගැන්වීම් පාදකකොටගෙන නිර්මිත වූවකි, එම කර්ම සංකල්පය.

සූත්‍ර සාහිත්‍යය 

බෞද්ධ සූත්‍ර සාහිත්‍යය දෙසට නැඹුරු වන විට කර්මය පිළිබඳ විවරණ රාශියක්‌ දක්‌නට ලැබේ. මේවා අතර යම රජු හා ඔහුගේ දූතයන් උදෙසා දේශනා කළ මඡ්ධිම නිකායේ "දේවදූත" සූත්‍රයෙහි අන්තර්ගත කර්ම විවරණයද මඡ්ජිම නිකායේ "චුල්ල කම්ම විභංග" සූත්‍රයේ ඇතුළත් සුබ මානවකයාට දෙසූ කර්ම විවරණයද කර්මය පිළිබඳ කරන ලද ඉතා වටිනා විවරණයකි.

එමෙන්ම අංගුත්තර නිකායේ එන "නිබ්බෝධිත පරියාය" සූත්‍රය ද මඡ්ධිම නිකායේ "අම්බලට්‌ඨිකා රාහුලෝවාද" සූත්‍රයද කර්මය පිළිබඳ කරන දාර්ශනික විවරණයකි. කර්මයේ විපාක ගෙනදීම අරබයා දේශණා කරන ලද සූත්‍රයක්‌ ලෙස මඡ්Cධිම මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය සඳහන් කළ හැකිය.

තිදොරින් සිදුවන ක්‍රියා

සිත, කය, වචනය යන තිදොරින් සිදුවන ක්‍රියාවන්ගේ අවසාන ඵලය වන්නේ කර්මයයි. "චේතනාහං භික්‌ඛවේ කම්මං වදාමි" යනුවෙන් බුදුරදුන් දේශනා කරන ලද්දේ සියලුම කර්මයන්ට බලපාන්නේ ෙච්තනාව බවයි. මිනිස්‌ සිතක පවත්නා පැහැදිලි, සුපිරිසිදු ස්‌වභාවය පුද්ගලයාගේ කර්ම බලවේගයන්ට බලපාන්නකි. කිලිටි නොවූ සිතක නියත වශයෙන්ම පහළවන්නේ කුසල් සිතිවිලිය. මේ කුසල් සිතුවිලි සමුදාය කර්මයට අතිශයින්ම බලපාන්නකි. ඊළඟ භවය තීරණය වන්නේද මේ කර්ම බලවේගයන්ගේ හේතුවෙනි. චේනාවේ ඵල වශයෙනි. කුහක ගති ලක්‌ෂණවලින් දුරස්‌ථව ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධ, මද-මාන දුරුකොට පාරිශුද්ධ වූ සිතුවිලි සමුදායක්‌ මත පුද්ගල දිවිපෙවෙත සරු කරගන්නේ නම් මිනිසාගේ ජීවිතයේ පැවැත්ම පවතින්නේ එතැනය.

කාර්යයන් තුනක්‌

බුදුසමය මිනිස්‌ සිත නැත්නම් චෛතසිකය හා බැඳුණු කාර්යයන් තුනක්‌ පෙන්නුම් කරනු ලැබේ. ඒව එනම් සංවේදනය, සංජානනය හා සංෙච්තනයයි. සංවේදනය යනු හැඟීම් පද්ධතියයි. සංජානනය යනු සියලුම දැනුම් සමූහයයි. සංෙච්තනය යනු උත්සාහයයි.

පුද්ගලයා කෙරෙහි හැඟීම් පද්ධතියක්‌ ඇතිකර ගත යුතුයි. මේ හැඟීම් කවරේද? ප්‍රඥව මෙහෙයවා සම්මා දිට්‌ඨිය හෙවත් යහපත් දැකීම පදනම්කොටගෙන මුල් කරගෙන සුබදායක හැඟීම් ගොන්නක ගැලී සිටිය යුතුය. කුසලා-කුසල කර්මයන්ගේ හැඟීම් සමූහයකට දෝලනය විය යුතුය. සංජානනය හෙවත් දැනුම් සමූහයක්‌ ලබාගත යුතුය. මේ දැනුම සමූහය කවරේද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය හා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳ අවබෝධයයි. ධර්මකාමී දිවි පෙවෙතකට නැඹුරුවන පුද්ගලයාගේ දැනුම් සම්භාරය අර්ථවත් වේ. අනර්කාරී සිතුවිලිවලින් බැහැරව අර්ථදායි සිතුවිලි ගොන්නක්‌ ඇති කර ගැනීම මත කුසල් සිත තවදුරටත් වර්ධනය වේ.

බුදුරදුන් නිබ්බේදක පරියාය සූත්‍රයෙන් කර්මය තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි. පුද්ගලයා යම් යම් ඇලීම්-බැඳීම් හේතුකොටගෙන සංසාරික ජීවිතය වඩාත් චිරස්‌ථායී කරගනී. අහේතුක කර්ම රැස්‌ කරන්නේ අවිද්‍යාව හේතුකොටගෙනය. අවිද්‍යාව යනු මෝඩකමයි. අනුවණකමයි. මෝහයයි. මිනිස්‌ සමාජය දෙසට නැඹුරුවන විට සමහරු ධනවත් අයයි. ඇතැමුන් දිළින්දන්ය. උගත්, නූගත් වශයෙන් ද ලස්‌සන හා අවලස්‌සන ලෙසද සිටින්නේ ඇයි? මෙය ද කර්මානුරූපවල ඵලයකි. සමහර අය පදික වේදිකාවට පමණක්‌ ජීවිතය උරුම කරගෙන ඇත. ගතට නිසි වස්‌ත්‍ර නැතිව, කයට ආහාර නොමැතිව, හිසට නිවහනක්‌ නොමැතිව ගත කරන අය සමාජයේ එමටය. මෙය හේතුඵල දහම හෙවත් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය මත සිදුවූවකි. කුලීන, කුලහීන තත්ත්වයට පත්ව ඇත්තේ ඇයි?

මෙබඳු පුද්ගලයා ඉදිරි භවයන් ගැන නොසිතා යම් යම් දේ කෙරෙහි ඇල්ම උපදවා බැඳීම් ඇති කරගෙන සෙස්‌සන්ට නිග්‍රහ කොට තමන් පමණක්‌ ජීවත්විය යුතුය යන නියතයෙන් විසූ නිසයි ජීවිතයට මෙවන් ශෝචනීය තත්ත්වයක්‌ උදාවූයේ. පුද්ගල චෛතසිකය නිරන්තරයෙන්ම පැහැදිලි ස්‌වරූපයක්‌ ගත යුතුයි. හරියට බොරලුවලින් උපයුක්‌ත ගලා බසින පිරිසිදු ජල දහරාවකින් තමන්ගේ මුහුණ බලන්නට හැකිවන්නේ යම් සේද ඒ ආකාරයෙන් පුද්ගල චෛතසිකය ද පාරිශුද්ධ විය යුතුය. නිතරම කිලිsටි වේතනාවෙන් සමන්විත නම් උපයුක්‌ත නම් එතැන පැහැදිලි මනසක්‌ ඇති නොවේ. ජීවිතය විරණය කරන්නේ පුද්ගලයාගේ චිත්ත චෛතසිකයයි. චෛතසිකය ධර්තා මත පිරිපුන් දිවිපෙවෙත නිතරම පැහැදිලි ගමන් මඟක්‌ තෝරා ගනී. යා යුතු අන්තයක්‌ ඇති බව මැනවින් අවබෝධකොට ගනී. ඒ අන්තය කවරේද? ඒ පැහැදිලි ෙච්තනාවයි. කර්මය ආචාර විද්‍යාත්මක අයුරින් යෙදිය යුතු හැටි යුතුකම් හා වගකීම් වශයෙන් අම්බලට්‌ඨික රාහුලෝවාද සූත්‍රයේද පෙන්වාදී ඇත.

කර්මය හා පුනර්භවය 

පුද්ගලයාගේ කය බිඳී යැමෙන්, වෙන්ව යැමෙන් පසු මරණින් පසුව අගතියේ හා සුගතියේ උපත ලබයි. යළි මනුෂ්‍යත්වයක්‌ ලබන්නට ද පුළුවන. මෙලොවදී ජනිත කරගත්තා වූ කර්මානුරූප ධර්මතා මත පුද්ගලයාගේ ඊළඟභාවය නැතිනම් මතුභවය තීරණය වේ.

පුනරුප්පත්තිය නොව පුනර්භවය මේ කර්මයට අතිශයින්ම බලපාන්නකි. මෙලොවදී පුද්ගලයා සිදුකළ කුසලා-කුසල කර්ම බලවේගයන්ය ඊළඟ භවය තීරණය කරනු ලබන්නේ. පුද්ගලයා මිය ගියාට පසු යළි උපත ලබන්නේ පුද්ගලයා නොව ඔහු සිදුකළ හොඳ නරකයි. පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාවට ප්‍රතික්‍රියාවක්‌ ඇති වේ. මරණින් මතු භවය තීරණය කරන්නේ චෛතසිකයයි. යහපත් ෙච්තනාවෙන් පුද්ගලයා දිවි ගෙව්වා නම් ඊළඟ ආත්මය ගැන අපට බියක්‌, කුහුලක්‌, ගැටලුවක්‌ ඇති නොවේ.

අනාත්ම තත්ත්වය

ජීවිතය ආත්මයකින් කෙළවර වන්නේ නැත. අනාත්ම ලක්‌ෂණවලින් පිරිපුන් ජීවිතය දිගු සසර ගමනකට මුල පුරන්නේය. අපට අවශ්‍ය වන්නේ මේ දිගු මුලක්‌-මැදක්‌-අගක්‌ නොදකින මේ සංසාර කෙටි කරගන්නටය. අන් අය දුකට හෙළා තමන් පමණක්‌ යහතින් දිවි ගෙවන්නට තැත් දරන අය සමාජයේ එමටය. ඒ අයගේ ඉදිරි භවය ගැන අපට තීරණයකට එළැඹිය හැකිය. පුද්ගල ෙච්තනාවේ පවත්නා කිsලිටි ගති ලක්‌ෂණ හේතුකොටගෙන අකුසල සිතක්‌ ඔහු කෙරෙහි ජනිත කරයි. ඊළඟ භවය ගැන ඔහු නොසිතයි. 

තැන්පත් නුවණ මත පුද්ගලයාගේ චර්යා ධර්ම යහමඟට නැඹුරු කරයි. යමක හොඳ - නරක, යුක්‌තිය-අයුක්‌තිය, සාධාරණය-අසාධාරණය කුමක්‌ද යන්න කිරා මැන බලන්නට තැන්පත් නුවණක්‌a නිරන්තරයෙන්ම අවශ්‍ය වේ. නුවණ වියවුල් නම් සසලකාරී ස්‌වරූපයක්‌ ගන්නේ නම් එතැන පැහැදිලි චෛතසිකයක්‌ රෝපණය නොවේ. කර්මයට තුඩු දෙන කරුණු රාශියක්‌ මතු වී අයහපත් භවයකට මුල පුරයි. බුදුරදුන් ෙච්තනාවට ප්‍රමුඛතාව දුන්නේ ඒ හේතුව නිසයි.

කුසල කර්ම හා අකුසල කර්ම

පුද්ගලයා කෙරෙහි කුසලතාවක්‌ ඇතිකර ගත යුතුය. කුසල යන්නට හැකියාව, කෞශල්‍යය, දක්‌ෂතාව ආදී වශයෙන් පර්යාය නාම භාවිත කරනු ලැබේ. පින් සිත හා පව් සිත යනුවෙන් වර්ගීකරණයක යෙදෙන පුද්ගල චෛතසිකය ප්‍රඥවන්තයා මෙහෙයවන්නේ පින් සිතක්‌ කරාය.

යථාර්ථය තේරුම් නොගැනීම

සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක්‌ ජීවිතයේ යථාර්ථය හා බුදුසමයේ යථාර්ථය තේරුම් නොගෙන ජීවත්වීම අතිශය ෙ€දයකි. නිතරම මරණය ගැන මෙනෙහි කරන්නේ නම් පුද්ගල චෛතසික පිරිසිදු වී ෙච්තනාව යහපතටම නැඹුරු වේ. වෛරය පසුපස අප හඹා යනවාද එසේ නැතිනම් ආදරය කරන්නට පෙළඹෙනවාද? මෙතැන ආදරය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ රාගාධි හැඟීම් නොව මිනිසාට දක්‌වන මානුෂික දයාවයි. පුද්ගලයා තවත් පුද්ගලයකුට මානව දයාව දැක්‌විය යුතුය. බුදුරදුන් සිදුකළේත් සියලු සත්ත්වයා කෙරෙහි මහා කරුණාව, මහා ප්‍රඥව, මහා දයාව දක්‌වා සුගතියට යොමු කිරීමයි.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

විරිය සම්බොජ්ඣංගය

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ 
අධිකරණ නායක ධුරන්දර 
ත්‍රිපිටක විශාරද ශාස්ත්‍රපති 
මකුලෑවේ විමල නාහිමි

සප්ත බොජ්ඣංගයන් අතර තුන්වැන්න සේ සැලකෙන්නේ විරිය සම්බොජ්ඣංගයයි. වීර්යය කායික ,මානසික වශයෙන් දෙවැදෑරුම් වෙයි. එය බොජ්ඣංගයක් වශයෙන් ගත් විට එයින් මානසික ශක්තිය අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. පටන් ගත් කටයුතු අතර මග නොනවත්වා නිමාවක් දක්නා තුරු කිරීම වීර්යයේ ලක්ෂණයයි. එම ගති ලක්ෂණය ඇත්තෝ වීර ගණයෙහිලා සැලකෙති.
ආරම්භක ධාතු , නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු වශයෙන් වීර්යය තුන් වැදෑරුම් වෙයි. ඒවා අනුපිළිවෙළින් ගත් විට එකකට වඩා එකක් ප්‍රබලය. ආරම්භක ධාතු වශයෙන් සැලකෙන පළමු වන වීර්යය කාමාශාවන් දුරු කිරීම පිණිසත්, නික්කම ධාතු නමින් සැලකෙන දෙවන වීර්යය කෙලෙස් සංසිඳුවීම පිණිසත්, පරක්කම ධාතු නමින් සැලකෙන තෙවන වීර්යය කෙලෙස් බැමි කඩා බිඳ දැමීම පිණිසත් හේතු වෙයි.
ප්‍රධාන වශයෙන් ද වීර්ය සිව් වැදෑරුම් ලෙස දක්වා ඇත. එනම් 1. සංවරප්පධාන 2.පහානප්පධාන 3. භාවනාප්පධාන 4.ආරක්ඛණකප්පධාන වශයෙනි. මෙහි පධාන යන වචනය ද විරිය යන ශබ්දයට සමාන අරුත් ඇත්තකි. පඤ්චේන්ද්‍රියයන්ට පඤ්චකාම වස්තුන් ගෝචර වූ විට ක්ලේශ කාමයන් උපදී නම් එයට ඉඩ නොදී හික්මීමට ගන්නා වීර්යය සංවරප්පධානයයි. සිතේ ඇතිවන කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා විතර්කයන් දුරු කිරීමට ගන්නා උත්සාහය පහානප්පධානයයි. චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධයට උපකාර වන බොජ්ඣංග විෂයෙහි වන අප්‍රමාද පැවැත්ම භාවනාප්පධානනයි. සිතේ පිරිසුදුකම හා සංවරකම ඇති කර ගැනීමෙහිලා පහළ වන වීර්යය අනුරක්ඛණප්පධානයයි.

වීර්යය නොයෙක් ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්තය. ඒ සඳහා භාවිත වන සමානාර්ථවාචී පද කීපයක් මෙසේය. උස්සාහ,පග්ගහ, ආතප්ප, වායාම, පරක්කම , පධාන, උය්‍යාම මේ සෑම පදයක්ම විරිය යන පදයට සමානාර්ථවාචී වෙයි. වීර්යය දස පාරමිතාවන් අතර විරිය පාරමිතා නමින්ද ආර්ය මාර්ගාංගයන් අතර සම්මා වායාම නමින්ද ,ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් අතර විරියින්ද්‍රීය නමින්ද , බල අතර විරිය බල නමින්ද ඍද්ධිපාදයන් අතර විරියිද්ධිපාද නමින්ද සත්ත බොජ්ඣංගයන් අතර විරිය සම්බෝජ්ඣංග නමින්ද ව්‍යවහාරයට පැමිණ ඇත.
1.නූපන් අකුසල් නූපදීමට ගන්නා වීර්යය. 2.උපන් අකුසල් යටපත් කොට දැමීමට ගන්නා වීර්යය 3.නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීමට ගන්නා වීර්යය. එනම් ධ්‍යාන මාර්ගඵල ආදිය උපදවා ගැනීමට ගන්නා වීර්යය. 4.උපන් කුසල් එනම් තම සිතින් උපදවා ගෙන ඇති ධ්‍යාන මාර්ග ඵල ආදිය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ගන්නා වීර්යය වශයෙන්ද වර්ග කර ඇත. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඉගැන්වෙන සම්මා වායාමයයි.
වීර්ය කළ යුත්තේ තම තමා විසිනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සිදු වී ඇත්තේ එවැන්නවුන්ට යා යුතු නිසි මග පෙන්වා දීමයි. උන්වහන්සේ “මා නිවත්ත අභික්කම” තමා උතුම් අරමුණු ඉටු කර ගනිමින් ඉදිරියට යන්නැ”යි උපදෙස් දුන්හ. අප කළ යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ මගෙහි අරි අටගි මඟ දැන එමගෙහි නො සැලී ඉදිරියට යාමයි. එවිට බුදුරජුන් අප ළඟම වැඩ සිටින සෙයක් අපටම වැටහෙනු ඇත. යමෙක් ධර්මය දකීද, හෙතෙම මා දකී (යො ධම්මං පස්සති, සො මං පස්සති) යි වදාරා ඇත්තේ එයයි.
වීරිය සම්බෝජ්ඣංගය ඉපදීමට හා වැඩීමට හේතුවන කරුණු එකොළොසකි. ඒ මෙසේය.
“ඒකාදස ධම්මා විරිය සම්බෝජ්ඣංගස්ස උප්පාදාය සංවත්තන්ති
1.අපායභය පච්චවෙක්ඛණතා (අපා බිය නුවණින් සලකන බව)
සැපයෙන් තොර වූ තැන අපාය නමින් සැලකේ. නරක, තිරිසන්, පේ‍්‍රත, අසුර, යනුවෙන් අපාය හතරක් ඇත. ඒ හතර අපායන්හි උපන් සත්වයන් විඳින දුක් නුවණින් සලකා බලන්නකුට සිව්මඟ නුවණින් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමේ වීර්ය ඇති වෙයි.
2.ආනිසංස දස්සාවිතා (ආනිශංස දන්නා බව)
කම්මැලියන්ට සතරමඟ, සතර පල නිවන් ලබන්නට නොහැකිය. එය ලැබිය හැක්කේ ආරම්භක ධාතු, පරක්කම ධාතු ,නික්කම ධාතු යන වීර්යයෙන් යුතු පුද්ගලයන්ටය. මෙසේ ආනිසංස සලකන්නන්ට වීර්ය උපදවා ගෙන සසර කතරින් එතෙර විය හැකිය.
3.ගමන විථි පච්චවෙක්ඛණතා (රහතුන් වැඩි මග සැලකිල්ලට ගැනීම)
බුදු,පසේ බුදු, මහරහතන් වහන්සේලා ලෞකික සැප සම්පත් අතහැර දමා නිවන් සැප පසක් කර ගත් අයුරු උන්වහන්සේලාගේ චරිත හදාරන විට පැහැදිලි වෙයි. ඒ අනුව කටයුතු කරන විට සිව්මග නුවණින් නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමේ වීර්ය ඇති වෙයි.
4.පිණ්ඩපාත පච්චවෙක්ඛණතා (පිණ්ඩපාතයට ප්‍රති පූජා කිරීම)
තමන්ට සිව්පසයෙන් සලකන ලද සැලකිලි කරන පුද්ගලයින් එසේ කරන්නේ ඇයි දැයි මෙනෙහි කරන භික්ෂුව තුළ ඔවුන්ට ප්‍රතිපූජා කළ හැක්කේ තමන් නිවන් පසක් කර ගැනීමෙනැයි යන වීර්යය ඇති වෙයි.
5.දායජ්ජ මහන්ත පච්චවෙක්ඛණතා (දායාද මනත්වය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන බව)
දෙමාපියන්ගෙන් දරුවන්ට ලැබෙන ඉඩකඩම්, වතුපිටි, ගේදොර ආදි ලෞකික සම්පත් ද දායාද නමින් සැලකේ. එහෙත් මෙහිලා දායාද නමින් සැලකෙන්නේ එවැනි ලෞකික සම්පත් නොවේ. තෙරුවන් සරණ යන බෞද්ධයා සප්තාර්ය ධනය දායාද කොට ඇත්තෙකි. ඒ ශ්‍රද්ධා, ශීල, හිරි, ඔත්තප්පිය, ශ්‍රැත ,ත්‍යාග, ප්‍රඥා යන සප්තාර්ය ධනයයි. තමාට බුදු පසේ බුදු , මහරහත් පරපුරෙන් ලැබිය හැකි ඒ උතුම් දායාද ගැන සිතන්නෙකුට ඒවා තම උත්සාහයෙන්ම ලැබිය යුතු බව වැටහෙන විට වීර්ය සම්බොජ්ඣංගය උපදවා ගෙන නිවන පසක් කරගත හැකිය.
6.සත්ථු මහන්ත පච්චවෙක්ඛණතා (ශාස්තෘවරයාගේ නුවණින් කරන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය මෙනෙහි කරන බවය)
බුදුවරයෙකුගේ පහළ වීම, මිනිසත් බව ලැබීම, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, ආදි දුර්ලභ කරුණු සැලකීමෙන්ද, බුදුරදුන්ගේ චරිතය, දහම් හැදෑරීමෙන්ද බුදු ගුණ සිහිකිරීමෙන්ද ආදී වශයෙන් ශාස්තෘවරයාගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය මෙනෙහි කිරීමෙන් මෙබඳු සමයක උපන් මා උදාසීන නොවී වීර්ය වැඩිය යුතු යැයි විරිය සම්බොජ්ඣංගය උපදවා ගෙන නිවන් අවබෝධ කර ගනී.
7.ජාති මහන්ත පච්චවෙක්ඛණතා (ජාති මහත්වය නුවණින් මෙනෙහි කරන බවය)
බුදුරජුන් සරණ ගිය තැන් පටන් මම දැන් හීන ජාතිකයෙකු නොවෙමි. මහා සම්මත රාජ පරම්පරාවේ ඔක්කාක රාජවංශයට අයත් වූවෙක්මි. සුදොවුන් මහරජුන්ගේත්, මහාමායා දේවියගේත්, මුණුපුරෙක්මි,යි එබඳු වූ මා කුසීතයෙකු කම්මැලියකු සේ කල් යැවීම සුදුසු නොවේ.’ යනාදී වශයෙන් ජාති මහත්වය නුවණින් මෙනෙහි කරමින් මා සම්බොඣංගය වඩා නිවන් අවබෝධ කර ගනී.
.සබ්‍රහ්මචාරි මහන්ත පච්චවෙක්ඛණතා (සබ්‍රහ්මචාරි මහත්වය නුවණින් මෙනෙහි කරන බවය)
‘සැරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලාත්, අසූ මහ සව් මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලාත් සිව්වැදෑරුම් වීර්ය වඩාගෙන ලොව්තුරු දහම අවබෝධකර ගත්හ. සබ්‍රහ්මචාරි වූ මම ද උන්වහන්සේලා වැඩි මග අනුගමනය කරන්නේද? “ඒ අයුරින් සබ්‍රමචාරි මහත්වය නුවණින් මෙනෙහි කරන යෝගාවචරයා විරිය සම්බොජ්ඣංගය වඩා නිවන් පසක් කර ගනී.
9.කුසීත පුද්ගල පරිවජ්ජනතා (කම්මැලි කුසීත පුද්ගලයන් දුරු කරන බව)
කුසීත පුද්ගලයෝ අගාරික, අනගාරික වශයෙන් කොටස් දෙකකි. ඒ අය ගොදුරු ගිල කුස පුරවාගෙන සිටින පිඹුරන් මෙනි. එවැනි කායික, මානසික අකර්මණ්‍ය පුද්ගලයන් ඇසුරු නොකළ යුතුය.
ගිහියකු වශයෙන් තමන්ගේ වගකීම් ඉටු නොකර ඈලි මෑලි දුබල ගතියෙන් යුතුව, වාසනාව ඇතොත් හැම දෙයක්ම ඉටු වෙතැ’යි කියමින් කල් මරන පුද්ගලයා අගාරික කුසීත පුද්ගල ගණයට වැටේ. අනගාරික කුසීත පුද්ගල ගණයට වැටෙන්නේ, පසිඳුරන් පිනවමින්, ජීවත්වන, අහාරයෙහි පමණ නොදන්නා ඉන්ද්‍රීය සංවරයක් නැති, බණ භාවනා වත් පිළිවෙත් නොකරන පැවිදි පිරිසය. අගාරික වුත් අනගාරකි වූත් ඒ කුසීත පුද්ගලයින් ඇසුරු නොකොට, වීරිය සම්පන්න පුද්ගලයින්, ඇසුරු කරමින් යෝගාවචරයා විරිය සම්බොජ්ඣංගය උපදවා ගත යුතුය.
10.ආරද්ධ විරිය පුග්ගල සේවනතා (ආරබ්ධ වීර්යයෙන් යුතු පුද්ගලයා සේවනය කරන බව)
පටන් ගත් වීර්යය ඇති ආරම්භ කළ කටයුතු නිමාවන තෙක් අතරමඟ නතර නොකොට අවසාන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන තුරු ක්‍රියා කරන වීර්යවන්ත පුද්ගලයන් ඇසුරු කරමින් විරිය සම්බොජ්ඣංගය උපදවාගෙන නිවන් පසක් කරගත යුතුය.
11.තදධිමුත්තතාව
සිව් ඉරියව්වේදීම විරිය සම්බොජ්ඣංගය කෙරෙහි ඇලී ගැලී වාසය කිරීම මෙහිලා තදධිමුත්තාව ලෙස සැලකෙයි.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

ආර්යඵල ලාභිත්වය සඳහා

පූජ්‍ය පණ්‌ඩිත ගම්පහ සිරිසීවලී හිමි
සුදර්ශන ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්‌ථානය, 
ප්‍රධාන අනුශාසක, යටියන, මිනුවන්ගොඩ


භවය බුද්ධියෙන් අවබෝධ කර භව නිරෝධය සඳහා ප්‍රතිපත්ති පුරන්නා බෞද්ධයායි. නැතහොත් අවබෝධයෙන් අර්ථ සම්පන්න ජීවිතයක්‌ ගතකර ජීවිතයෙන් වැඩ ගන්නා උත්තමයා බෞද්ධයායි. ජීවිතයේ වැඩ + ගත් = වැදගත් උතුමෝ රහතන් 

වහන්සේය. උතුම් මිනිස්‌ දිවියෙහි කරන ලද 'කිස්‌ ඇති 'කතකිච්ච' උතුමෝ රහතන් වහන්සේය. එසේ හෙයින් අනූපමේය කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් ශාන්තිනායක බුදුපියාණන් වහන්සේ දායාද කළ ධර්ම දානය ලැබගෙන ධර්ම දායාදය ලැබගෙන ලොව්තුරු ඵල මේ භවයේදී ලබාගැනීමට අදිටන් කරගත යුතුය. ලැබී ඇති මේ ස්‌වර්ණමය අවස්‌ථාව නොසලකා හැරියොත් මගහැරී ගියහොත් කවදා කෙසේ නම් කුමන දවසක ලැබේදැයි සිතීම පවා අසීරුය.

සම්බුද්ධ ශාසනයේ ස්‌ථාවර වීමට, මුල්බැස ගැනීමට, දායාද ලැබීමට, සතර අපායෙන් සදහමට අත්මිදීමට, භව හතක්‌ තුළ නිවන් දැකීමට අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ය ශ්‍රාවක භාවය ලැබිය යුතුය. ඒ සඳහා වැඩිය යුතු මගක්‌, කළ යුතු කෘත්‍යයක්‌ ඇත. එය පළමුවන ආර්ය මාර්ග වැඩීමයි. සෝවාන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වීමයි. සේක ප්‍රතිපදාව නම්වූ ආර්ය ප්‍රතිපදාව නම්වූ සෝවාන් මාර්ගය වැඩීමේදී සත්තිස්‌ බෝධි පාක්‌ෂික ධර්ම වැඩිය යුතුය. සත්පුරුෂ සංසේවය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානු ධම්ම පටිපදාව ඒ සඳහා නිර්දේශිතයි.

බෝධිපාක්‌ෂික ධර්ම ඉගෙනගැනීම, පොතපතේ සටහන් තැබීම, කටපාඩම් කිරීම, මතකයේ රඳවා ගැනීම පමණකින් ධර්මය වැඩි මාර්ගස්‌ථයෙක්‌ බවට පත් නොවේ. ඒ ගුණ ධර්ම තමා තුළ ක්‍රියාත්මක භාවයෙන් වැඩිදියුණු වීමක්‌, ගුණාත්මක සංවර්ධනයක්‌ සිදුවෙනවා දැයි ආත්ම ප්‍රත්‍යවේක්‌ෂණය තුළින් හෙවත් තම චරිතය වෙත තීක්‌ෂණ බැල්මක්‌ හෙලා සැබවින්ම ප්‍රගතියක්‌ කරා යන වර්ධනයක්‌ ඇද්දැයි විමසිය යුතුය.

ලෝකයේ උපත ලබන සත්වයන් භව්‍ය හා අභව්‍ය යනුවෙන් දෙකොටසකි. භවය යනු යමක්‌ හරිහැටි අවබෝධ කරගත හැකි, හොඳ - නරක, සත්‍ය - අසත්‍ය වටහා ගත හැකි කොටස වේ. අභව්‍ය යන්නෙන් අදහස්‌ කරනුයේ ඒ හැකියාව නැති සතර අපාගත සත්ත්වයන් හා සමහර අමනුෂ්‍ය කොටස්‌ය. භව්‍ය සත්ත්වයන් අතර ඉහළින්ම සිටින්නේ මනුෂ්‍යයන්ය. මනුසතාය. ඉතිරි දේව - බ්‍රහ්මාදීන්ය.

සතර සතිපට්‌ඨානයෙන් ආරම්භවී ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් අවසන් වන සත්තිස්‌ බෝධිපාක්‌ෂික ධර්මවලින් මෙම ධර්ම පත්‍රිකාවෙන් ඉදිරිපත් කරනුයේ පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ගැන විස්‌තරයයි.

සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රිය යනු ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහයි. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ හෝ කීපයක්‌ තමා තුළ විද්‍යාමන වේ නම් හේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකි. එසේ නොවේ නම් හේ පුහුදුන් බවේ සිටින්නෙකි. ඒ බව මෙසේ බුදුපියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරති.

'යස්‌සඛො භික්‌ඛවේ, ඉමානි පංච ඉන්ද්‍රියා සබ්බෙන

සබ්බං සබ්බතා සම්බං නත්ථි, තමහං බාහිරො ප්‍රථුඡ්ජන පෙජධ තිඨොති වදාමි'. ඉහත අදහස මේ දේශනා පාඨයෙන් ප්‍රකාශ වේ. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කෙසේදැයි විමසාබලමු.

සංයුත්ත නිකායේ සාලා සූත්‍රයේ මෙසේ දැක්‌වේ.

'මහණෙනි, සද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්‌, බෝධි පාක්‌ෂික ධර්මයක්‌. එය අවබෝධය හෙවත් ප්‍රඥව ලබාගැනීම සඳහා උපකාරී වේ.

- මහණෙනි, විරිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්‌ බෝධිපාක්‌ෂික ධර්මයක්‌. එය අවබෝධය හෙවත් ප්‍රඥව ලබාගැනීම සඳහා උපකාරී වේ.

- මෙසේ ඉතිරි සියලුම ඉන්ද්‍රිය ධර්ම නිවන සඳහාම පාදකවේ.

පළමු ඉන්ද්‍රිය ධර්මය විවරණය වන්නේ 

මෙසේය

'මහණෙනි, ශ්‍රද්ධාවේ බලය, ශක්‌තිය මොනයම් කරුණකදී පැහැදිලිව දැකිය හැකිද?

සතර සෝතාපත්ති අංගවලදී දැකිය හැක.

සතර සෝතාපත්ති අංග මෙසේයි.

1. බුද්ෙ අවෙච්ච ප්‍රසාදය

2. ධම්මේ අවෙච්ච ප්‍රසාදය

3. සංඝෙ අවෙච්ච ප්‍රසාදය

4. අරිය කාන්ත සීලයයි

මේ අංග හතරෙන් බුදුගුණ, දහම් ගුණ, සඟ ගුණ තමා තුළ ඇතිකරගෙන වඩවා ගැනීමේදී දැන පැහැදීම ඇතිවේ. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ බුදුගුණ වැඩීමේදී දහම් ගුණ, සඟගුණද ඇතිවනු ඇත. වැඩෙනු ඇත. බුදුගුණ වැඩීම කොටස්‌ තුනකට බෙදා දැක්‌විය හැක. 

1. බුදුගුණ ගායනය

2. බුදුගුණ සිහිකිරීම

3. බුදුගුණ ඇතිකර ගෙන වඩවා ගැනීමයි. 

මෙයින් පළමු බුදුගුණ ගායනය සාමාන්‍ය ජනතාව ආගමික කටයුතුවලදී නිතර සිදුකරයි. එය ආමිෂ පූජාවකි. දෙවනුව බුදුගුණ සිහිකිරීමයි. බුද්ධානුස්‌සති භාවනාවයි. එමගින් ධ්‍යාන බල ඇතිකරගත හැක. එයද ආමිෂ පූජාවටඅයත්ය. ගායනයෙන් සිහිකිරීමෙන් නිවන් දැකිය නොහැක. එයට හේතුව ආමිෂ පූජාවකින් ලෝකෝත්තර ඵල නොලැබෙන නිසාය. ලෝකෝත්තර හෙවත් මාර්ගඵල ලැබෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති පූජාවකින් පමණි.

තෙවනුව සඳහන් බුදුගුණ ඇතිකරගෙන වඩවාගන්න. සෝතාපත්ති අංග හතරෙන් තුනක්‌ම වැඩෙනු ඇත. ඒ මෙසේයි. බුදුගුණ අනන්තය, අප්‍රමාණය. ගණනය කළ නොහැක. බුදුගුණවලින් අපට පහසුවෙන් වැඩිය හැකි ගුණය වන්නේ ලෝකවිදූ ගුණයයි. ලෝකය යනු සිතයි, කයයි දෙකේ එකතුවයි. සිත හා කය ගැන දැනගැනීමට සතර සතිපට්‌ඨානය වැඩිය යුතුය. යමෙක්‌ සතර සතිපට්‌ඨානය අවබෝධයෙන් වඩන්නේ නම් හේ සෝතාපත්ති අංග වඩන්නෙක්‌ වේ. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක්‌ වේ. නිවනට නියත වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක්‌ වේ. බෞද්ධයෙක්‌ වේ. අරියකාන්ත සීලය යනු සියලු පව් අතහැර කුසල් දියුණු කිරීමයි.

දෙවැනි ඉන්ද්‍රිය ධර්මය මෙසේ දැක්‌වේ. 'ක‍ෙථච භික්‌ඛවේ විරියිවද්‍රියං දට්‌ඨබ්බං' චතුසු සම්මප්පධානෙසු' මහණෙනි, විරිය ඉන්ද්‍රිය කිනම් ධර්මතාවක දැකිය හැකිද? සතර සම්පධානයෙහිය.

සතර සම්ප්පධානයන් කවරේද?

1. සො අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං අනුපප්පාදාය ඡන්දං ජනෙති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගන්හාති පදහති.

යෝගාවචරයා නූපන් අකුසල ධර්ම නොඉපදීම සඳහා කැමැත්ත ඇතිකරගනී. වෑයම් කරයි. විර්ය ඇතිකරයි. එක සිතින්ම පිහිටා සිටී. ස්‌ථිරව පිහිටයි. බලවත් උත්සාහය ඇතිව වෙසේ.

2. උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පාහානාය ඡන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති  චිත්තං පග්ගන්හාති පදහති.

උපන් පාපක අකුසල ප්‍රහානය සඳහා කැමැත්ත ඇති වේ. ඒ සඳහා වෑයම් කරයි. වීර්යය උත්සාහය ඇතිවේ. ස්‌ථිරව පිහිටවූ බලවත් අධිෂ්ඨානයෙන් යුක්‌තවේ. 

3. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ඡන්දං ජනෙති. වායාමති. විරියං ආරභති. චිත්තං පග්ගන්හාති. පදහති.

නූපන් කුසල් සිත් (සෝවාන් ආදී මාර්ග සිත් 04 හා ඵලසිත් 04) වැඩීම, ඉපදවීම සඳහා වෑයම් කරයි. වීර්යය ඇතිකර ගනී. ස්‌ථිරව පිහිටවූ බලවත් අධිෂ්ඨාන ඇති කර ගනී.

4. උපප්නානානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්මෝසාය භියේ‍යා භාවාය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියාය චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගන්හාති පදහති.

උපන් (මාර්ගඵල සිත්) ස්‌ථිර කිරීම සඳහා නොපිහිරීම සඳහා බොහෝ සේ දියුණු කිරීම සඳහා විපුලභාවයට පත්කිරීම සඳහා භාවනාත්මකව වඩා ගැනීම සඳහා පරිපූර්ණ කැමැත්ත ඇතිකර ගනී. ඒ සඳහා වෑයම් කරයි. වීරිය ආරම්භ කරයි. උත්සාහවත් වේ. ස්‌ථිරව පිහිටා සිටී. තුන්වැනි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මෙසේ දැක්‌වේ. 

කෆථච භික්‌ඛවේ, සති ඉන්ද්‍රියං දිට්‌ඨබ්බං? චතුසුසති පට්‌ඨානේසු

මහණෙනි, සති ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ බලය, ශක්‌තිය කිනම් තැනකදී දැකිය හැකිද? සතර සති පට්‌ඨානයෙහිය.

1. කායානුපස්‌සනා

2. වේදනාපස්‌සනා

3. චිත්තානුපස්‌සනා

4. ධම්මානුපස්‌සනා වේ.

සිවුවන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කෙසේද?

ක‍ෙථච භික්‌ඛවේ සමාධි ඉන්ද්‍රියං දට්‌ඨබ්බං? චතුසු ඣධානේසු.

මහණෙනි, සමාධි ඉන්ද්‍රිය ධර්මයේ බලය, ශක්‌තිය දැකිය හැක්‌කේ කිනම් ස්‌ථානය තුළද? ධ්‍යාන හතරෙහිය.

1. පළමු ධ්‍යානය 2. දෙවැනි ධ්‍යානය

3. තෙවන ධ්‍යානය 4. සතරවන ධ්‍යානය වේ.

ඊළඟට පස්‌වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පඤ්ඤ ඉන්ද්‍රියයි. 

'කෆථච භික්‌ඛවේ පඤ්ඤේන්ද්‍රියං දට්‌ඨබ්බං?' චතුසු අරිය සච්ෙච්සු ඤාණං'

මහණෙනි, පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රිය බලය ශක්‌තිය, දැකිය හැක්‌කේ කිනම් ධර්මතාවක්‌ තුළද? චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය තුළය.

චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය

1. දුක්‌ඛ සත්‍යය 2. සමුදය සත්‍යය 3. නිරෝධ සත්‍යය 4. මාර්ග සත්‍යය 

මෙසේ මෙම ඉන්ද්‍රිය ධර්මවල කාර්යභාරය පැහැදිලිව සඳහන් වීමෙන් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට තමා තුළ ඒ ධර්මතා වඩා ගැනීමටත්, වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් ඉමහත් පිටිවහලක්‌ සිදුවේ.

- සද්ධා ඉන්ද්‍රියෙන් සතර සෝතාපත්ති අංගද

- විරිය ඉන්ද්‍රියෙන් සතර සම්‍යග් ප්‍රධාන වීර්යයද

- සති ඉන්ද්‍රියෙන් සතර සතිපට්‌ඨානයද

- සමාධි ඉන්ද්‍රියෙන් සතර ධ්‍යානංගද

පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රියෙන් - සතර ආර්ය සත්‍යයද

ප්‍රකාශ වේ. සසරෙන් එතෙරවීමට ඉදිරියට යන ඔබට මේ ධර්මතා වැඩි තිබේදැයි විමසිලිමත් වන්න.

සත්‍ය අවබෝධ කළ උත්තමයාට වඩා සුත, මුදිත සැනසුන පුද්ගලයෙක්‌ මේ තුන් ලෝකයේ කොතනකවත් නැත. බෞද්ධ දර්ශනය හැර ලොව පහළවූ සියලු ආගම් දර්ශනවලින් මිනිසාගේ සදාකාලික විමුක්‌තිය සැනසිල්ල ළංකර ගත හැක්‌කේ මරණින් මතුවටය. එහෙත් සතර මග, සතර ඵල නිවන මේ භවයේදී මේ ජීවිතයේදී ලැබිය හැක. චෛතසික දියුණුවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අවස්‌ථාව අර්හත් ඵලයයි. අවම ඵලය සෝවාන් ඵලයයි. දිට්‌ඨධම්මවේදනීය ආර්ය ඵලලාභීත්වය සඳහා උත්සාහ කරන්න.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

දිවා රැය වැඩිය යුතු සදාචාරය

මල්වතු විහාරීය විංශත් වර්ගික කාරක සංඝ සභික 
අනුරාධපුර ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය 
දර්ශනපති 
වැලිවිට සෝරත හිමි

නියම බෞද්ධයා කවුරුන්ද? යන වග හඳුනාගත හැක්කේ ඔහු විසින් සිදුකරන ලද ක්‍රියාවන් මුල් කරගෙනය. සමාජයට වැඩදායි යහපත් දෙයක් කරන්නේ නම් ඔහු සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයෙකු වන්නේය. ඒ අනුව බුදු දහමේ සදාචාරය යනුවෙන් ඉගැන්වෙන්නේ යහපත් හැසිරීමයි. යහපත් හැසිරීම තුන්ආකාරයකින් විය යුතුය. කයින් සංවර වීම ,වචනයෙන් සංවර වීම, මනසින් සංවර වීම එම තුන් ආකාරයයි.

කායෙන සංවරො සාධු – සාධු වාචාය සංවරො
මනසා සංවරො සාධු – සාධු සබ්බත්ථ සංවරො

යනුවෙන් උගන්වා ඇත්තේ එයයි. සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය වන්නේ උප්පත්තියෙන්ම නොවේ. ඉපදෙන දරුවා ක්‍රමයෙන් වැඩිවියට පත්ව නොයෙක් ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ විවිධාකාරයේ පෙළඹීම්වලට යොමු වෙයි. එබඳු පෙළඹීම් ඇතැම්විට හොඳ දෙයකට හෝ නරක දෙයකට විය හැකිය. නරක ක්‍රියාවන්ට යොමු නොවී හොඳ ක්‍රියාවන්වලට යොමුවීම සඳහා බුදුදහම උපදෙස් දෙයි. ඒ අනුව නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිවලට යොමුවී ක්‍රියා කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් දේශනා කළ එකම ශාස්තෘන් වහන්සේ බුදුන් වහන්සේය. ඒ සඳහාම වෙන් වූ සූත්‍ර කිහිපයක් පෙළ දහම තුළින් සොයා ගත හැකිය. සිඟාලෝවාද සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය , පරාභව සූත්‍රය, ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය හා මහා මංගල සූත්‍රය ඉන් සමහරකි. මෙකී සූත්‍රවලින් පෙන්වා දෙන්නේ අයහපත් ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමෙන් සිදුවන හානිය හා ඒවායින් අත්මිදී යහපත් ක්‍රියාවන් සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද? යන්න ඉගැන්වීමයි. ඡන්දා, දොීසා,භයා, මෝහා යන සතර අගතියෙන් තොරව කටයුතු සිදු කිරීමට උපදෙස් දෙන බුදුදහම වැඩෙන දරුවාගේ පටන් වැඩිමහළු පුද්ගලයා දක්වා ක්‍රමයෙන් ගොඩනඟා ගතයුතු දහම් මොනවාද? යන්න පෙන්වා දෙයි.

සිඟාලෝවාද සූත්‍රයේ පෙන්වා දෙන සදිසා නමස්කාරය ශිෂ්ට සම්පන්න, සදාචාර සම්පන්න අංග සම්පූර්ණ මිනිසෙකු නිර්මාණය කිරීමේදී බෙහෙවින් ඉවහල් වේ. නූතන සමාජය දෙස බලන කළ මව්පිය දූ දරුවන්, ගුරු සිසුන්, අඹුසැමියන් , රජුන් හා රටවැසියන්, කම්කරුවන් හා ස්වාමියන්, ගිහියන් හා පැවිද්දන් අතර විවිධ වාද විවාද, තර්ක, විතර්ක, ගැටුම්, නොසන්සුන්තාවයන් ඇති වී ඇත්තේ ඔවුනොවුන් අතර නිසියාකාර අවබෝධයක් නොමැතිකම නිසාය. සිඟාලෝවාද සූත්‍රයට අනුව පුද්ගලයෙකු හැඩ ගැසෙන්නේ නම් මෙවැනි අකටයුතුකම් සිදුවීම වළක්වාලිය හැකිය.
වසල සූත්‍රයේ ඉගැන්වෙන “න ඡච්චා වසලෝ හෝති න ජච්චා හොති බ්‍රාහ්මණො” ආදි ගාථාවෙන් කියවෙන පරිදි මිනිසෙකු උප්පත්තියෙන් වසලයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් වන්නේ නැත. “කම්මනා වසලො හොති කම්මනා හොති බ්‍රාහ්මණො” යන දේශනාවට අනුව එසේ වන්නේ තමන් සිදු කරන කර්මයන්ට අනුවය. යමෙක් මේ පිළිබඳ දැනගෙන, යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන කටයුතු සිදු කරන්නේ නම් සමාජය තුළ සිදුවන බොහෝ අකටයුතු ක්‍රියාවන් පහව යයි.

සදාචාරසම්පන්න ක්‍රියා

මුළු මහත් සමාජයේ වාසය කරන සෑම පුද්ගලයෙකු තුළම ගොඩ නගා ගත යුතු සදාචාර සම්පන්න ක්‍රියාවන් පිළිබඳ විස්තරයක් ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රයේ සඳහන් වේ. එහි ඉගැන්වෙන අධර්ම කරුණු අතරින් ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි ලොල් වීම, මත්පැන් පානය, සූදුව, නරක මිතුරන් ආශ්‍රය කිරීම යන කරුණු සදාචාර සම්පන්න ගති පැවතුම් යටපත් කරන හේතු කාරණා බව පෙන්වා දිය හැකිය.
විශේෂයෙන්ම මෙකී කාරණාවන් තරුණ පරම්පරාවට අතිශයින් වැදගත් වෙයි. තරුණ අවධියේදී නොයෙක් වැරදි ක්‍රියාවන්වලට පෙළඹීමක් ඇති කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නකි. ඔවුන් එම වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා බුදු දහම පෙන්වා දෙන මාර්ගය අනුගමනය කළ යුතුය.
තරුණ කාලය හුදෙක් තම ආශාවන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීම කෙරෙහි පමණක් යොමු නොවී යහපත් ක්‍රියාදාමයන් සිදු කිරීම සඳහා පෙළඹවීම තිබිය යුතුය. කුඩා කාලයේ දී ඇතැම් දරුවන් වැරදි ක්‍රියාවන්ට යොමු වන්නේ සමාජය විසින් ඔහු ග්‍රහණයට ගෙන ඇති නිසාය. මැදිවියට යන විට මේ සෑම දෙයක් පිළිබඳව ම තේරුම් ගැනීමේ නුවණ පහළ වෙයි. එහෙත් ඒ වනවිට කාලය බොහෝ දුරට ගෙවී අවසානය.

මිනිසා පහතට හෙළන කරුණු

මිනිසා පහතට හෙළන කරුණු පිළිබඳ ඉගැන්වීම් ඇති සූත්‍රයක් ලෙස පරාභව සූත්‍රය ද වැදගත් තැනක් ගනී. තමන් සිදු කරන කාර්යයන් තුළින්ම තමාගේ පිරිහීම ඇති වන බව පෙන්වා දීම මෙම සූත්‍රයේ අරමුණ වේ. ධර්මානුකූලව යමක් සිදු නොකොට හුදෙක් කාමභෝගි ජීවිතයක් ගත කරන්නා දවසින් දවස පිරිහීමට පත් වේ. එසේ නොවී ධර්මානුකූලව කෙනෙක් වාසය කරන්නේ නම් ඔහු ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරන බව “ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි” යන බුදු වදනින් කියවේ.
නිතර කම්මැලිකමින් සිටීම, අනවශ්‍ය දෑ කථාකරන පිරිස් ඇසුරෙන් සිටීම, උත්සාහවන්ත කම නොමැතිවීම, ස්ත්‍රී ලෝලිත්වය , සුරාව, සූදුව වැනිදේ කෙරෙහි ඇලීම පුද්ගලයාගේ පිරිහීමට හේතුවන කාරණා ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය. පවුලක ප්‍රධානියා පිරිහෙන්නේ නම් එකී පවුලේ අනිත් උදවිය ද පිරිහීමට පත් වේ.
ඉන්පසු ක්‍රමයෙන් එය සමාජ ගත වී සමාජයද පිරිහෙයි. මෙම න්‍යාය ක්‍රමයෙන් උත්සන්න වී පුද්ගලයා තුළ ඇතිවෙන සදාචාරය ද පිරිහී ආචාර සම්පන්න නොවු සමාජයක් බිහි වේ.

අටතිසක් මංගල

සමාජයක සදාචාරය දියුණු වීම උදෙසා කරුණු කියවෙන සූත්‍රයක් වශයෙන් මහා මංගල සූත්‍රය පෙන්වා දිය හැකිය. එහි අඩංගු වන දියුණුවීමේ දොරටු තිස් අට අනුගමනය කරන යම් කෙනෙක් වේනම් ඔහු සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයෙකු වන්නේය. අසේවනාච බාලානං යන ගාථාවෙන් පටන්ගෙන පුට්ඨස්ස ලෝක ධම්මේහි යන ගාථාව තෙක් කියවෙන්නේ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් බිහිවීම සිදු වන්නේ කෙසේද? ඒ සඳහා සිදුකළ යුතු ක්‍රියාවන් මොනවාද? යන්න පිළිබඳවය. මෙහි අඩංගු ක්‍රියාවන් හුදෙක් දැනගැනීම පිණිස පමණක් නොව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දෙයක්ද වන්නේය.
මංගල සම්මත යැයි ගැනෙන දියුණුවට හේතු වන කරුණු පිළිබඳව දැන ගැනීම දෙවියන් හා මිනිසුන්ට තිබුණු ලොකුම ගැටලුව විය. ඒ සඳහා බුදුරජුන් පෙන්වා දුන් කරුණු අතිශයින්ම වැදගත් වෙයි. බාලයන් ඇසුරු කිරීමෙන් වැළකීම, පණ්ඩිතයන් ඇසුරු කිරීම, පිදිය යුත්තන් පිදීම, මව්පියන්ට සැලකීම, අඹුදරුවන්ට සංග්‍රහ කිරීම, දන්දීම දැහැමිව කටයුතු කිරිම ආදි නොයෙක් කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සමාජය සදාචාර සම්පන්න එකක් බවට පත් කිරීමේ අභිලාෂයෙනි.

මෙත් සිත පැතිරවීම

මීට අමතරව බොහෝ දෙනෙක් දන්නා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන්ද සදාචාරවත් සමාජයක් බිහි කරලීම සඳහා කරුණු ඉදිරිපත් කෙරී ඇත. ලෝක සත්වයා වෙත මෛත්‍රිය පැතිරවීම සදාචාර ක්‍රියාවකි. මෙලොව දියුණුවටත් පරලොව දියුණුවටත් හේතු වන කරුණූූ කාරණාවන් බොහෝමයක් මෙම සූත්‍රය තුලින් පෙන්වා දී ඇත.
දකින, නොදකින, ලඟ සිටින, දුර සිටින සෑම සත්වයෙක්ම සුවපත් වෙත්වා යැයි යමෙකුට ප්‍රාර්ථනා කළ හැකිනම් ඒ පුද්ගලයා සදාචාරවත් ජීවිතයක් ගත කරන පුද්ගලයෙක් වෙයි. එපමණක් නොව සෑම සත්වයෙක්ම කල්පනා කළ යුත්තේ තමන්ගේ සැපත මෙන්ම අනුන්ගේ ද සැපතයි. තමන්ගේ දුක මෙන්ම අනුන්ගේ දුක පිළිබඳවද සලකා බැලිය යුතුය. දෙමව්පියන්ට සැලකීම, වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම, සමාජ චාරිත්‍ර වශයෙන් ගැනේ.එසේ නොමැති වූ විට පුද්ගලයා පමණක් නොව සමාජය ද පිරිහී විසමාචාර සමාජයක් බිහිවීමට හේතු වෙයි. මේ අනුව පැහැදිලි වන්නේ බුදුදහම සදාචාරවත් සමාජයක් බිහි කිරීම උදෙසා නොයෙක් සූත්‍ර දේශනා කර ඇති බවය.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤