ශ්‍රද්ධා බලය පුද්ගලයන්ට අමා මහ නිවනට මග පාදා දෙන්නට තරම් පුදුම බලයක් ශක්‌තියක්‌ දරන බව දන්නේද...? දුර්මුඛ නොවී නියම ශ්‍රද්ධාව ඔබ තුළත් ඇති කර ගතහොත් නිසැකයෙන්ම ඔබ පියවරෙන් පියවර ගමන් කරන්නේ නිවන් සුව දෙසට ම බව අමතක නො කළ යුතුය. කවර බලවේගයකින්වත් ඔබේ ගමන් මඟ වෙනස්‌ කරන්නටද පිළිවන්කමක්‌ නැත.

දහම් නුවන සෑම දෙනාටම පහල වේවා !

උතුම් ම මොහොත


ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිස්‌සේ ධම්මික හිමි

නමෝතස්‌ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්‌ස...
''ලාභා වො භික්‌ඛවෙ, සුලද්ධං වො භික්‌ඛවෙ, ඛණො වො පටිලද්ධො බ්‍රහ්මචරියවාසාය''
''මහණෙනි, නුඹලාට ලාභයෙකි. මහණෙනි නුඹලාට යහපත් ලැබීමකි. බඹසර විසුමට සුදුසු අවස්‌ථාව නුඹලා විසින් ලබන ලද්දේය''.

ඉහත සඳහන් කරනු ලැබුවේ අංගුත්තර නිකායේ සලායතන වර්ගයේ වේදනා සංයුත්තයට අයත් ඛණ සූත්‍රයෙහි අඩංගු ආරම්භක ධර්ම කොට්‌ඨාසයයි. මහාකාරුණික භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශිත මේ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවෙන් අපි උතුම්වූ ම මොහොත දැන ආර්ය මාර්ගය අරමුණු කරගත් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් බවට පත්වෙමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ පැහැදිලි කොට දේශනා කරති. මහණෙනි, මා විසින් ස්‌පර්හ ආයතන සය නම් නිරයෝ දක්‌නා ලදහ. ඒ නිරයේ ඇසින් යම්කිසි රූපයක්‌ දකී නම් අයහපත් රූපයක්‌ම දකී. යහපත් රූපයක්‌ නොදකී. අකමැති රූපයක්‌ම දකී. කැමැති රූපයක්‌ නොදකී. අමනාප රූපයක්‌ම දකී. මනාප රූපයක්‌ නොදකී.

කනින් යම්කිසි ශබ්දයක්‌ අසා නම් අයහපත් ශබ්දයක්‌ම අසයි. යහපත් ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. අකැමැති ශබ්දයක්‌ම අසයි. කැමැති ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. අමනාප ශබ්දයක්‌ම අසයි. මනාප ශබ්දයක්‌ නොඅසයි.

නාසයෙන් යම් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබනවා නම් අයහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. යහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. අකමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. කැමති ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. අමනාප ආඝ්‍රහණයක්‌ ලබයි. මනාප ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි.

දිවෙන් යම්කිසි රසයක්‌ විඳිනවා නම් අයහපත් රසයක්‌ම විඳියි. කැමැති රසයක්‌ නොවිඳියි. අකැමැති රසයක්‌ම විඳියි. කැමැති රසයක්‌ නොවිඳියි. අමනාප 

රසයක්‌ම විඳියි. මනාප රසයක්‌ නොවිඳියි.

කයින් යම්කිසි පහසක්‌ ලබනවා නම් අයහපත් පහසක්‌ම ලබයි. යහපත් පහසක්‌ නොලබයි. අකැමැති පහසක්‌ම ලබයි. කැමැති පහසක්‌ නොලබයි. අමනාප පහසක්‌ම ලබයි. මනාප පහසක්‌ නොලබයි.

සිතින් යම් සිතුවිල්ලක්‌ දනී නම් අයහපත් සිතුවිල්ලක්‌ දනී. යහපත් 

සිත-විල්ලක්‌ නොදනී. අකැමැති සිතුවිල්ලක්‌ම දනී. කැමැති සිතුවිල්ලක්‌ නොදනී. අමනාප සිතුවිල්ලක්‌ම දනී. මනාප සිතුවිල්ලක්‌ නොදනී.

මෙහි ඇති ධර්ම විවරණය අප පරීක්‌ෂාකොට බලමු. මෙහි දක්‌වා ඇති නිරයන් නම් ස්‌පර්ශ ආයතන හයයි. ඇලීම්, ගැටීම්, රැස්‌කිරීම් නම්වූ කෙළෙස්‌ මාර්ගය සකස්‌ වන්නේ මෙසේය. ඇස නිදසුනක්‌ ගත්විට, 'චක්‌ඛුංච පටිච්ච රූපේච උප්පඡ්ජති චක්‌ඛු විඤ්ඤාණං, තිණීණං සංගති ඵස්‌සෝ, ඵස්‌ස පච්චයා වේදනා, වේදනා පච්චයා තණ්‌හා''. 

'ඇසෙහි රූපය පහළවීමෙන් චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය උපදියි. රූපය චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය නම්වූ තුනෙහි එකතුවීමෙන් ස්‌පර්ශය සකස්‌වෙයි. ස්‌පර්ශයෙන් සැප,දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ නම් වූ වේදනා පහළ වෙයි. වේදනාවෙන් තෘෂ්ණාව හටගනියි. මෙහිදී ඵස්‌ස නම්වූ ස්‌පර්ශය සැප හෝ දුක්‌ වූ හෝ මධ්‍යස්‌ථ නම් විඳීම තීරණය කරයි. එකම ආරම්මණයකට නමුත් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක්‌ විසින් ස්‌පර්ශයෙන් ලබාදෙන්නාවූ විඳීම විවිධ විය හැකිය. එම ආරම්මණයට එක්‌ පුද්ගලයෙක්‌ විසින් ස්‌පර්ශයක්‌ ලබන්නා වූ විඳීම සැපක්‌ විය හැකිය. අනෙක්‌ පුද්ගලයාට එම අරමුණම ස්‌පර්ශයෙන් ලබාදෙන්නේ දුකක්‌ විය හැකිය. අනෙක්‌ පුද්ගලයාට එම ආරම්මණය දුකක්‌ හෝ සැපක්‌ නොවන මධ්‍යස්‌ථ හෙවත් අදුක්‌ඛම සුඛ විඳීමක්‌ විය හැකිය.

ඇස පමණක්‌ පැවැති පමණින් රාගාදී කෙලෙස්‌ හටගන්නේ නැත. රූපයක්‌ පැවැති පමණින්ම කෙළෙස්‌ හටගන්නේ නැත. එමෙන්ම විඤ්ඤාණයට ද කෙළෙස්‌ හටගන්නට නම් ඇස ආදී ඉන්ද්‍රියයන් ඔස්‌සේ රූප, ශබ්ද ආදී ආරම්මණයන් අවශ්‍ය වන්නේය. මෙම තුනම එකතුවීමෙන් ස්‌පර්ශය සකස්‌ වෙයි. මෙහිදී වස්‌තු තුනක පටිච්ච සමුප්පන්න බව හෙවත් ඔවුනොවුන්ට උපකාරවීමෙන් සකස්‌වූ ස්‌වභාවයම ස්‌පර්ශ වෙයි. ස්‌පර්ශය විසින් සැප, දුක හෝ මධ්‍යස්‌ථ විඳීමක්‌ බවට එම ආරම්මණය පත්කරයි. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්‌ඨබ්බ නම් පඤ්ච ආරම්මණයන්හි රාග, දොaස තිබුණේ නැත. අභාවිත සිත විසින් එම ආරම්මණය රාගනිස්‌සිතකර ගත්තේය. දොaස සිත විසින් එම ආරම්මණය දොaස නිස්‌සිත කරගත්තේය. මෝහ සිත විසින් එම ආරම්මණය මෝහ නිස්‌සිත කරගත්තේය. එය එසේ වූයේ කවර හේතුවක්‌ නිසාද? පරමාර්ථ ධර්මය නුවනින් මෙනෙහි නොකළ බැවිනි. විදර්ශනාව සිතට පුරුදු පුහුණු නොකළ බැවිනි. එනම් සියලු සංඛත සංඛාර වස්‌තු- අනිච්ච, දුක්‌ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්‌ෂණ ධර්මයට යටත් කොට සම්මසනය නොකිරීමයි මෙහිදී ධර්ම කරුණාව අනුව, ඇස අනිත්‍යයි රූපය අනිත්‍යයි. චක්‌ඛු විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි. ඇස, රූපය, චකඛු විඤ්ඤාණය නම්වූ තුනෙහි එකතුවීමෙන් හටගන්නා වූ ස්‌පර්ශය ද අනිත්‍යයි. ස්‌පර්ශයෙන් හටගන්නා වූ සැප, දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ නම් වූ ත්‍රිවිධ වේදනාවෝ අනිත්‍යයි. දුක්‌ඛයි. අනාත්මයි. 

මෙය පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ නම් ධාතු වශයෙන් බැලිය හැකිය. රූප, වේදනා,සඤ්ඤා,සංඛාර, විඤ්ඤාණ වශයෙන් ස්‌කන්ධ පඤ්චකය ගෙන බැලිය හැකිය. ඇස, කන, නාසය දිව, ශරීරය, මන ආදී ආයතන වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. චක්‌ඛු සම්ඵස්‌සජා, සෝත සම්ඵස්‌සජා, ඝාණ සම්ඵස්‌සජා, ජිව්හා සම්ඵස්‌සජා, කාය සම්ඵස්‌සජා, මනෝ සම්ඵස්‌සජා වශයෙන් බැලිය හැකිය. සැප, දුක්‌ මධ්‍යස්‌ථ විඳීම් වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. රූප තණ්‌හා, ශබ්ද තණ්‌හා, ගන්ධ තණ්‌හා, රස තණ්‌හා, ඵොට්‌ඨබ්භ තණ්‌හා, ධම්ම (සිතුවිලි) තණ්‌හා වශයෙන් ගෙන බැලිය හැකිය. අවසානයේ සමස්‌තයක්‌ වශයෙන් නාම රූප ධර්ම සහ සංඛත සංඛාර ලෙස අනිච්ච, දුක්‌ඛ, අනත්ත නම් වූ ත්‍රිලක්‌ෂණ ධර්මයට යටත්කොට බැලිය හැකිය. මෙසේ මෙනෙහි කිරීම නිසා අනිච්චානුපස්‌සනාව, විරාගානුපස්‌සනාව, නිරෝධානුපස්‌සනාව, පටිනිස්‌සග්ගානුපස්‌සනාව සකස්‌වීම අවශ්‍යයි. එසේ නොවූ විට රාග, දොaස, මෝහ සමගින් ආරම්මණ උපාදාන කර ගැනීමට යොමුවීමෙන් රූපය අයහපත්ම වෙයි. යහපත් නොවෙයි. රූපය අකැමැති වෙයි. කැමැති නොවෙයි. රූපය අමනාපම වෙයි. මනාප නොවෙයි. කයින් අසන ශබ්දයක්‌ නාසයෙන් ලබන ආඝ්‍රණයත්, දිවෙන් ලබන රසයත්, කයින් ලබන ස්‌පර්ශයත්, මනසින් ලබන සිතුවිලිත් අයහපත්ම වෙයි. යහපත් නොවෙයි. අකමැති වෙයි. කැමැති නොවෙයි. අමනාප වෙයි. මනාප නොවෙයි. මේ සය ආකාරයක ස්‌පර්ශ ආයතන නම්වූ නිරයේ කතාවයි.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කරති. නුඹලාට ලාභයකි. බඹසර විසුමට නුඹලා විසින් සුදුසු අවස්‌ථාව ලබන ලද්දේය. මා විසින් සය ආකාරයක ස්‌පර්ශ ආයතන නම් සුගති දක්‌නා ලදහ. ඒ සුගතියේ ඇසින් යම් රූපයක්‌ දකිනවා නම් යහපත්ම රූපයක්‌ම දකී. අයහපත් රූපයක්‌ නොදකී. කැමැති රූපයක්‌ම දකී. අකමැති රූපයක්‌ නොදකී. මනාප රූපයක්‌ම දකී. අමනාප රූපයක්‌ නොදකී.

කණින් යම් ශබ්දයක්‌ අසා නම් යහපත් ශබ්දයක්‌ම අසයි. අයහපත් ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. කැමැති ශබ්දයක්‌ අසයි. අකැමැති ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. මනාප ශබ්දයක්‌ අසයි. අමනාප ශබ්දයක්‌ නොඅසයි. නාසයෙන් යම් ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි නම් යහපත් ආඝ්‍රාණයක්‌ම ලබයි. අයහපත් ආඝ්‍රහණයක්‌ නොලබයි. කැමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ ලබයි. අකමැති ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. මනාන ආඝ්‍රාණයක්‌ම ලබයි. අමනාප ආඝ්‍රාණයක්‌ නොලබයි. දිවෙන් යම් රසයක්‌ ලබයි නම් යහපත්වූ රසයක්‌ම ලබයි. අයහපත්වූ රසයක්‌ නොලබයි. කැමැති රසයක්‌ම ලබයි. අකමැති රසයක්‌ නොලබයි. මනාප රූපයක්‌ම ලබයි. අමනාප රූපයක්‌ නොලබයි. යම් ස්‌පර්ශයක්‌ ලබන්නේ නම් යහපත් වූ ස්‌පර්ශයක්‌ම ලබයි. අයහපත් ස්‌පර්ශයක්‌ නොලබයි. කැමැති පහසක්‌ ලබයි. අමනාප පහසක්‌ නොලබයි. යම් අරමුණක්‌ ලබන්නේ නම් යහපත් සිතුවිල්ලක්‌ම දනියි. අයහපත් සිතුවිල්ලක්‌ නොදනියි. මනාප සිතුවිල්ලක්‌ම දනියි. අමනාප සිතුවිල්ලක්‌ නොදනියි. ඉහත පළමු ධර්ම විවරණයේදී සඳහන් කළ අයුරින් විදසුන් නුවණින් ධාතු ස්‌කන්ධ, ආයතන සම්මනය කරන්නේ සය ආකාරයක ඵස්‌සායතනයන්ද සුගතියක්‌ සේ සකස්‌ වෙයි. විදසුන් නුවණින් නොවී ලෞකික නුවණින්ම උපදානයට හසුවීමෙන් සය ආකාරයක ඵස්‌සායතන දුගතියක්‌ සේ සකස්‌ විය හැකිය. ලැබුණු උතුම් මොහොතින් ලාභයක්‌ සේ සිතා බඹසර හැසිරීමෙන් නිර්වාණාවබෝධය පිණිස ප්‍රධන් වීර්ය වඩමු.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

පන්සිල් යනු පරමාදර්ශී සමාජයක ප්‍රඥප්ති

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ 
සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය 
ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි

" පන්සිල් තිබෙන්නේ ලෝකයටම බලපානු ලබන තෝරාගත් වැරැදි පහක් නොකර සිටීමට පොරෙන්දු වීම හෙවත් වැළකී සිටීමයි. එම වැරැදි පහ නොකර සිටීමට අප පන්සිල් තුළ පොරොන්දු වෙයි. තර්කානුකූලව සිතා බලන විට වැරැද්ක් නොකර සිටි විට වැරැද්දක් නොකළා මිස, හොඳක් කළා වෙන්නේ නැහැ. වරදක් නොකර සිටීමයි, යහපතක් කිරීමයි, දෙකක් මිස එකක් වන්නේ නැහැ."
ලොව ජීවත් වූ විශිෂ්ටතම චින්තකයා නම් ගෞතම ගෝත්‍රයේ ඔක්කාක රජ පරපුරේ ශාක්‍ය වංශයේ උපන් සිද්ධාර්ථ නමින් ගිහිකල හඳුන්වනු ලැබූ විශිෂ්ටතම මිනිසා වූ අප ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේගේ දේශනා බොහොම දිග වුවද,උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශන ඉතාම කෙටියි. ප්‍රකාශන කෙතරම් කෙටිද , යත් බොහෝ දෙනා විසින් අගය කරනු ලබන යම් යම් විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශයන්හි ස්වභාවයම තථාගතයන් වහන්සේගේ ස්වභාවයම වෙයි. වචන දෙක තුනකින් විශාල ගැඹුරු අර්ථයක් දේශනා කරනු ලැබ ඇත.
ඒ පිළිබඳව අටුවා ටීකා ටිප්පනි ගැටපද සන්න ව්‍යාඛ්‍යාන ලියවී තිබෙන අතර වර්තමානය තුළ ද එම කෙටි වාක්‍ය විග්‍රහ කෙරෙයි.උප්පාද වයධම්මිනෝ යන ප්‍රකාශය වැදගත් ප්‍රකාශයක් වෙයි. අනිච්චාවත සංඛාරා යන ගාථාව අප විසින් තරමක අවභාවිතයෙහි යොදවන ගාථාවක් වෙයි. අනිච්චාවත සංඛාරා යන ගාථාව අප සංස්කෘතික වශයෙන් සිතා සිටිනු ලබන්නේ මළ ගෙවල් තුළ භාවිත කිරීම සඳහා පමණක් භාවිත කරන ගාථාවක් ලෙසයි.
අප බුද්ධ වන්දනා කරන විට, දෙවියන්ට පින් දෙන විට, බෝධිවන්දනා කරන විට ,භාවිත කරන ගාථා වගේ මෙම ගාථාවත් මළගෙදරකදී පමණක් භාවිත කරන ගාථාවක් බවට සිතාගෙන සිටී. මළ ගෙදරකදී බැනරයක ලිවීමට තිබෙන ගාථාවක් ලෙස අනිච්චාවත සංඛාරා ගාථා පාඨය අප හඳුනා ගෙන සිටියත් එය එසේ නොවිය යුතුයි. එය ලෝකයෙහි පරම සත්‍ය ප්‍රකාශ කරනු ලබන ප්‍රකාශයන්ගෙන් සමන්විත වෙයි. එකිනෙකට පැහැදිලි ලෙස වෙන්කර ගත හැකි වාක්‍ය හතරක් මෙම ගාථාවෙහි ඇතුළත් වෙයි. අනිච්චා වත සංඛාරා යනු එක වාක්‍යය වෙයි. උප්පාද වයධම්මිනෝ එය සම්බන්ධ නොවන එක වාක්‍යයක් වෙයි. උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්තී. යනු දෙකටම සම්බන්ධ නොමැති තුන්වෙනි වාක්‍යයක් වෙයි. තේසං රූප සමෝ සුඛෝ යනු හතර වන වාක්‍ය වෙයි.පෙර සඳහන් කළ පරිදි ප්‍රකාශ හතරක් වෙයි. එක එක වාක්‍ය පිළිබඳව විශාල ගැඹුරු අර්ථ විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කළ හැකියි.මෙම ගාථාව බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නොවෙයි. මෙම ගාථාව දේශනා කරනු ලබන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ පරිනිිර්වාණ අවස්ථාව තුළ මිස බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නොවෙයි.එය දීඝ නිකායෙහි පරිනිර්වාණ සූත්‍රයෙහි සඳහන් වෙයි. එම ගාථාව අපගේ ජීවිත තුළට නිවන කැන්දාගෙන එන ගාථාවක් වෙයි. වර්තමානය තුළ ද නිවන නොදැකිය හැක්කක් නොවෙයි. ලංකාවේ අවසාන මහ රහතන් වහන්සේ මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ බව අප වැරැදි අදහසක සිටී. ලංකාවේ අවසාන මහරහතන් වහන්සේ මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ බවට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කර නැත. එම කාරණය මිහිඳු හාමුදුරුවන් ද, සංඝමිත්තා මහ රහත්තෙරණියද දේශනා කර නැත. අඩුම වශයෙන් මලියදේව මහරහතන් වහන්සේවත් එසේ දේශනා කර නැත. එසේ දේශනා කර තිබුණා නම්, වර්තමානය තුළ කාටවත් නිවන් දැකිය හැකි බව පිළිගැනීමට නොහැකී. අවසාන මහරහතන් වහන්සේත් බිහිවෙලා අවසන් නම්, තවදුරටත් රහතන් වහන්සේ නමක් බිහිවන්නේ කෙසේද? අවසානයාගෙන් පසුව තවදුරටත් කෙනෙකු සිටිය නොහැකිය. එම ප්‍රකාශය පිළිගනු ලැබුව හොත් වර්තමානය තුළ නිවන් සාක්ෂාත් කරගත නොහැකිය. අවසාන මහරහතන් වහන්සේ මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ බවට පිළිගන්නවා නමි,නිවන අකාලිකවුත් සැමදාම නිවන් දැකිය හැකි බවට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ තර්කය වලංගුවන්නේ නැත.එම නිසා වර්තමානයටත් නිවන් දැකිය හැකිය. එම නිවන් දැකීම සඳහා මෙවැනි කුඩා වාක්‍යයක් ප්‍රමාණවත් වෙයි. නිවන පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය , පන්සිල් පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය,බුදුපියාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සිතාගෙන සිටින ආකාරය , යන සියල්ලම නිවැරැදිම නැහැ. අප සිතාගෙන සිටින තරම් පන්සිල් සරලම නැහැ. පන්සිල් සමාදන් වූවිට පින්සිදු වෙනවා නම්, පන්සිල් ආරක්ෂා කළ විට වන්නේ කුමක්ද? පන්සිල් තිබෙන්නේ ලෝකයටම බලපානු ලබන තෝරාගත් වැරැදි පහක් නොකර සිටීමට පොරෙන්දු වීම හෙවත් වැළකී සිටීමයි. එම වැරැදි පහ නොකර සිටීමට අප පන්සිල් තුළ පොරොන්දු වෙයි. තර්කානුකූලව සිතා බලන විට වැරැද්දක් නොකර සිටි විට වැරැද්දක් නොකළා මිස, හොඳක් කළා වෙන්නේ නැහැ. වරදක් නොකර සිටීමයි, යහපතක් කිරීමයි, දෙකක් මිස එකක් වන්නේ නැහැ.
පාණාතිපාතා ෙවිරමණී ශික්ෂා පදය සම්පූර්ණ වීමට සත්ත්ව ඝාතනයන් නොකර සිටීම පමණක් ප්‍රමාණවත් බවට අප සිතා සිටී. සත්ත්ව ඝාතනය කළහොත් පව් නොකළොත් පින්ද? දන් දුන්නොත් පින් නම් නොදුන්නොත් පව්ද?දන් දුන්නොත් පින් නොදුන්නොත් පව් නොවෙයි. ක්‍රියාව නැති විට ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ.සිල් පද පහම කැඩුවොත් පව් නොකැඩුවත් පව්නොවෙයි. රකිනවා යනු නොකැඩීමයි. සිල් රැකීම තුළ පින් සිදුවෙනවා නොවෙයි,පව්සිදු වෙන්නේ නැහැ.එක්තරා වර්ෂයක් තුළ එම වසරෙහි යම් කිසි පන්තියක සිටින දරුවෙක් වැරැදි ක්‍රියාවක් නොකළා නම්, එම දරුවා යහපත් දරුවෙකුද? අයහපත් දරුවෙකුද?අයහපත් ක්‍රියාවන්ම පමණක් කරනු ලබන දරුවෙකු සිටිනවා යැයි සිතුවහොත් ඔහුට සෘණ දැමිය යුතුයි. පසු වසර දෙක තුළදීම එම ළමයා වැරැදි කරනවා නම්,ඔහුට දැමිය යුත්තේ සෘණ වුවත් ඊළඟ වසරේදි ඔහු නිවැරැදිව යහපත් ක්‍රියාවන් කළා නම්, ඔහුට දැමිය යුත්තේ ඔහු අයහපත් නැති දරුවෙක් ලෙසයි. නරක නැති වෙලා පමණක් මදී. හොඳවීමත් අවශ්‍යයි. එම නිසා සැම අවස්ථාවකම නෙගටිව් සහ පොසිටිව් යන කාරණා දෙකක් පවතී.
සොරකම් කිරීමෙන් පව් සිදුවෙයි. සොරකම් නොකර සිටීමෙන් පව් සිදුවන්නේ නැහැ. සොරකම් කිරීම යනු අන්සතු යමක් තමා සතු කරගැනීමයි. තමාසතු යමක් අනෙකා සතු කිරීම යන කාරණා දෙකටම පාරිභාෂිත වචන දෙකක් ඇත. අනෙකා සතු දෙයක් වෙයි නම් , එය තමා සතු කරගැනීම සොරකම්කිරීම වෙයි. තමා සතු යමක් අනෙකා සතුකිරීම දානය වෙයි. සීලයෙහි කොටස් දෙකක් තිබෙන බව පැහැදිලි වෙයි.අනෙකා සතු යමක් තමා සතු නොකර සිටිය යුතුවා සේම තමා සතු යමක් බවට පත්කිරීම කළ යුතු අතර එය තුළ වත් සහ සිල් පිරෙයි. වත්තංන පරිපූරෙන්තූ සීලංන පරිපූරතී. වත් කොටස නොකර සිටීම තුළ සිල් පිරීමක් සිදු නොවෙයි. එම නිසා සිල් රැකි පමණින් ප්‍රමාණවත් නැහැ. පන්සිල් යනු බණ දේශනා කරීමට පෙර හෝ උත්සව සභාව ආරම්භකිරීමට එම න්‍යාය පත්‍රයෙහි පළමුකොට ගනුලබන්නාවූ දෙයක් නොවෙයි.
පන්සිල් බෞද්ධයාට පමණක් අදාළ වන කාරණාවක් නොවෙයි. පන්සිල් මනුෂ්‍යයාට අදාළ යන කාරණාවක් වෙයි. සොරකම් නොකළ යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද? බොරු නොකිය යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද? සත්ත්වඝාතනය නොකළ යුත්තේ බෞද්ධයන් පමණක්ද?එය සමස්ත මිනිස් සංහතියටම අදාළ වන කාරණාවක් වෙයි.පන්සිල් සමාදන් විය යුත්තේ මනුෂ්‍යයෙකු වීමට මිස බෞද්ධයෙකු වීමට නොවෙයි. පන්සිල් හොඳට ආරක්ෂා කළහොත් මනුෂයෙකු වෙයි. පන්සිල් රකිනා අබෞද්ධයන්ද සිටිය හැකිය. සතුන් නොමරන, සොරකම් නොකරන, කාමයෙහි වරදවා නොහැසිරෙන, බොරු නොකියන, රහමෙර පානය නොකරන අබෞද්ධයන් සිටිය නොහැකිද?ඒ බෞද්ධ නොවන මනුෂ්‍ය වන පිරිසයි. බෞද්ධ වීමට පෙර මනුෂ්‍ය වීමට පන්සිල් ගත යුතුයි. පන්සිල් රකින පරමාදර්ශී මිනිස් සමාජයක ප්‍රඥප්ති පහ පන්සිල් වෙයි.
පරමාදර්ශී මිනිස් සමාජයක ප්‍රඥප්ති පහ පිළිබඳව අවබෝධ යක් ලබාගත යුතුයි.පන්සිල් තුළ කෙතරම් ගැඹුරක් තිබෙනවාද?
පන්සිල් රැකීමෙන් අපට වාසි අත්වන බවට වැරැදි මතයක් අප තුළ පවතී. එය එසේ නොවන බව අවබෝධ කර ගත යුතුයි. මම පන්සිල් ආරක්ෂා කළාට මට වාසියක් අත්වන්නේ නැහැ. වාසියක් නැහැ යනු අවාසියක් වන බවට ප්‍රකාශ නොවෙයි. කිසියම් ස්ථානයක පුද්ගලයන් තිහක් හතළිහක් එකට ජීවත් වනවා යැයි සිතනවා නම්, මම සොරකම් නොකරමී, යන පොරොන්දුව ආරක්ෂා කරනවා නම්, මම සොරකම් නොකරන තරමට භාණ්ඩ ආරක්ෂා වන්නේ සෙසු පිරිසගෙයි.
සැම දෙනාටම ජීවත්වීම සඳහා අයිතියක් ඇති බවට මම පිළිගන්නා නිසා සත්ත්ව ඝාතනයෙන් වැළකෙනවා නම්, සෙසු පිරිසගේ ජීවිත ආරක්ෂාවෙයි. මම බොරු නොකියනවා නම් නොරැවටෙන්නේ සෙසු පිරිසයි. පන්සිල් රැකීමේ වාසිය සෙසු පිරිසටයි. පන්සිල් තුළ ඇති බර තේරුම් ගත යුතුයි. එසේ බලාගෙන ගිය විට බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ වාක්‍ය කෙටි වුවද, ඉතාම ගැඹුරු ඉතාම අර්ථවත් ඉතාමත්ම තාර්කික ප්‍රකාශන වෙයි.
ස්වභාවය
උප්පාද වයධම්මිනෝ හි ධම්මිනෝ යනු ධර්මී වෙයි. මෙහි සඳහන් ධර්මී යන්නෙහි අර්ථය ස්වභාවයයි. ස්වභාව ධර්මය යනුවෙන් ප්‍රකාශ වන්නේද එයයි. ලෝකයෙහි ස්වභාවයක් පවතිනවා. උදයට ඉර නැගෙනවා සේම සවසට ඉර බැසයාම ස්වභාවයක්.උඩ පැන්නොත් බිම වැටීම ස්වභාවයක්. එවැනි ආකාරයන් ධර්්මී නම් වෙයි.වය යනු නිවැරැදිය යන්නයි. සිංහලෙන් වැය යන වචනය ඔබ අසා ඇති. වැය යනු ටික ටික අඩුවීම හෙවත් ක්ෂය වීමයි.ටික ටික අඩුවීම යනු ටික ටික වැය වීමයි. ධම්මිනෝ යනු ස්වභාවයයි ටික ටික වැය වීමයි. වයධම්මී යනු ටික ටික නැතිවීම හෙවත් ක්ෂය වීමයි. එය එහි හැටි හෙවත් ස්වභාවයයි.ටික ටික නැතිවීමේ හැටිය උත්පාද වෙයි. යමක් උත්පාද නම්, වයධම්මී වෙයි. සැම දෙයක්ම වයධම්මී වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම තිබෙනවා යනු අනිවාර්යෙන්ම නැතිවීමයි. එය ඒතරමට ප්‍රබල වෙයි.
එදා සිටි කෝලිත උපතිස්ස දෙපළ වැනි ඥනය ඇති පිරිස් වර්තමානය තුළත් නැතිවා නොවෙයි. ඔබ පැය දෙක තුනක් විෙවිකීව සිටින අවස්ථාවක නැති නොවන යමක් තිබෙනවාදයන්න කල්පනා කර සොයා බලන්න. සොයලා සොයලා හම්බ නොවුණොත් ඔබට යමක් වැටහේවි. සොයා බලන විට ඔබ තේරුම් ගන්නාවූ කරුණු ඉතාම වැදගත් වෙයි.එවැනි ආකාරයට සොයපු පිරිස් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ කාලය තුළත් සිටි බව සිහිපත් කළ යුතුයි. කිසා ගෝතමී , සුභා, චුල්ලපන්තක පිළිබඳව මතකයට නගා ගන්න.
අභාවය
ක්‍රි.ව. 5ත් ක්‍රි.ව.8ත් අතර කාලය තුළ ලංකාවේ තිරියාය ප්‍රදේශයෙහි සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලියා ඇති පල්ලව ග්‍රන්තාක්ෂර වලින් කොටා ඇති සෙල්ලිපියෙහි සඳහන් වන ශ්ලෝක හයෙන් අවසාන වාක්‍ය අපට ඉතාම වැදගත් වෙයි.තපස්සු බල්ලුක වෙළෙඳ දෙබෑයන් කරවූ බවට සැළකෙන චෛත්‍යයෙහි මෙය සඳහන් වෙයි.“අභාවං ස්වභාවාහං සර්ව ධර්මාං” යන එහි සඳහන් ප්‍රකාශය මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතානයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවටද පරිවර්තනය කර ඇත.“අභාවං ස්වභාවාහං සර්වධර්මාං” යන්න සර්වධර්මාං යනු සිංහල අර්ථයෙන් සියලු දේවල් යන්නයි. අභාවං ස්වභාවාං යනු අභාවය ස්වභාවයයි. ස්වභාවය අභාවයයි. ස්වභාවය තිබීම නම්, අභාවය යනු නැතිවීමයි. නැති වීම ස්වභාවයයි. ඕනෑම දෙයක ස්වභාවය අභාවයයි. අභාවය ස්වභාවයයි. මෙය නිතර දැකීම සඳහා බ්ත්තියක ලියා තැබිය හැකිය.
බුදුපියාණන්වහන්සේ “උප්පාද වයධම්මිනෝ” යනුවෙන් අනුමත කොට වදාළේ ශක්‍ර දෙව්යන්ගේ වාක්‍යය වෙයි.ඇති වෙනවා යනු නැතිවීමේ ආරම්භයයි.යමක් තිබෙනවා යනු නැතිවෙමින් තිබෙන එක විතරමයි. වෙන දෙයකට නොවෙයි.එය ඔරලෝසුවෙහි වෙලාව පරිදි වෙනස් කළ හැකි වෙයි. පෙරවරු 6 පටන් ගත්ත වෙලාවේ සිට තත්පරෙන් තත්පරය සිදුවන්නේම අවසන් වීමයි. නැති වන එක පමණයි. 6 යි පහ යනු හෝ 6යි විස්ස යනු හය පසුවී විනාඩි පහක් හො විස්සක් අවසන් බවයි.පෙරවරු 6 ආරම්භ වීමත් සමඟ සිදුවන්නේම හය ටික ටික අවසන් වීමයි. දවස පටන් ගන්නවා යනු දවස ඉවර වීමට ආරම්භවීමයි.
වයස කාන්දු වීම
ඉපදෙනවා යනු වයස ටික ටික ඉවරවීමට පටන් ගැනීමයි. ඉපදෙනවා යනු කුඩා සිදුරක් සහිත කළයකට වතුර පුරවා ගෙනත් තබනවා වගෙයි. වතුර කළය තැබූ අවස්ථාවේ පටන් ජල බිංඳු කාන්දු වෙනවා සේම ශරීරයෙන් වයස ද කාන්දු වී යයි. අද උදේ 7 සිට රාත්‍රී 7 වන විට පැය 12ක් කාන්දු වී අවසන් වෙයි.රාත්‍රී නින්දට ගොස් එලිවන විට සැලකිය යුතු කාලය ප්‍රමාණයක් කාන්දු වී අවසන් වෙයි. සැම විටම ශරීරය තුළ තිබෙන්නාවු වයස කාන්දුවෙමින් පවති. එය ක්ෂය ධම්මී වෙයි. තිබෙන වයස කොයි වෙලාවෙත් නැතිවීම ඔබට දැනෙන්නේ සතුටක්ද දුකක්දනිවැරැදිව සිතනවා නම් ,ජීවිතයෙන් වයස ඉවර වන විට සතුටක් නොව දුකක් දැනිය යුතුයි.උපන්දින සාද සමරනු ලබන්නේ ඒ දුක සඳහාද මේ වන විට ජීවිත කාලයෙන් 20ක් අවසානයි . ජීවත් වීම සඳහා ඉතිරිව ඇත්තේ තව අවුරුදු 60කි. ජීවත් වීම සඳහා අවුරුදු අසූවක් තිබෙන පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වූ විට තව අවුරුදු 30 ඇති බවට සතුටෙන් සමරනු ලබන්නේ ඉවර වුණ සතුටද
අවසන් වූ සතුට
වැය වුණ සතුට හෙවත් මරණයට ලංවීම අප කෙතරම් සතුටෙන් සමරනු ලබනවාද ආසාවෙන් සමරනවා පමණක් නොවෙයි තමා සමීපව සිටින අවට පිරිසටද එය සැමරීම සඳහා බොහොම සතුටෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ දැන් මගේ වයස ඉවර වීමට යන බවත් එම නිසා අද අපි හොඳට කාල බීලා නටලා සන්තෝෂ වෙමු. මේ වන විට මගේ වයස සෑහෙන දුරට අවසානයි. ඉතිරිව ඇත්තේ බොහොම ටික කලයි. උපන්දින සාද සැමරිය යුත්තේ උපන්දිනට සාදන කේක් එකට හෝ පිසින ලද කිරිබත් සඳහා උප්පාද වයධම්මිනෝ යනුවෙන් අයිසින් අකුරු ලියා තැබීමෙනි. එම කේක් එක එයට පසුව කැපිය හැකියි. එයටත් වඩා නිවැරැදි විය යුත්තේ අනිච්චාවත සංඛාරා යනුවෙන් කේක් ගෙඩිය සැදීමයි. ඒ තරම් වටිනා වාක්‍යයක් පිළිබඳව අප සිතා සිටිනුයේ මළ ගෙදරකදී පමණක් සුදු පැහැ බැනරයක කළු අකුරෙන් ලියා තබන වාක්‍යයක් පමණක් බවයි.එසේ නොවිය යුතුයි. එය සත්‍යයි. මේ තරම් ඇත්තක් තවත් තිබෙයිද කැමැති වුවත් , අකැමැති වුවත් මුහුණ දිය යුත්තේ එකම එක දෙයකට පමණයි. ඒ නම් ඇත්තයි . කැමැත්තෙන් හෝ අකැමැත්තේන් මුහුණ දෙන්නේත් ඇත්තටයි. ඇතිවෙලා නැතිවීම වරදක්දවරදක් නම් දඬුවම් දිය හැකියි. ලෙඩක් නම්, බෙහෙත් දිය හැකියි. වරදක් නොවන, ලෙඩකුත් නොවන එය හැටියක් වෙයි. එසේ නම් අප කළ යුත්තේ එම හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම මිස අන්කිසිවක් නොවෙයි.
නිවන් දැකීම
බුදුපියාණන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරුම් පුරා අප සියලු දෙනාටම වදාළේ එම හැටි හෙවත් ස්වභාවයයි. අන් කිසිවක් දේශනා කොට නැත. දේශනා කළ සැම දෙයක්ම ලෝකය තුළත්, සංසාරය තුළත් මනුෂ්‍යයා තුළත්, සත්ත්වයා තුළත් යන සියලු දෙයකම හැටි හෙවත් ස්වභාවය දේශනා කළා මිස අන්කිසිවක් දේශනා කළේද නැත.විග්‍රහ කර තිබෙන තරම් ප්‍රමාණයක් විග්‍රහ කර තිබෙන්නේම එකම දෙයක් ලෙස හැටි විතරයි. එම හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගැනීම නිවනයි. එම හැටිය තේරුම් ගැනීම සඳහා අපගේ රැකියාව හෝ විරැකියාව, තනතුරු, යාන වාහන, මිල මුදල් බාධාවක්ද හැටිය තේරුම් ගැනීමට බෞද්ධ විය යුතුමද හැටිය තේරුම් ගැනීමට පැවිදි විය යුතුමද එය තේරුම් ගැනිමට ගිහි ඇඳුමකට බැරිද හැටිය තේරුම් ගැනීමට වයසට යා යුතුමද හැටිය හෙවත් ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා යනු නිවන් දැකීමයි. එම හැටිය තේරුම් ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැෙබිවා .

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤